สำนักงานเลขานุการ
นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
(Miss Patchaboon Kingpoom)
อีเมล์:patchaboon.k@msu.ac.th
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์
(Head Officer of the Secretary Computer Center)

งานบริหารบุคคล

  2456
นางลัดดา ศรีเอี่ยม
(Mrs. Ladda Srieam)
อีเมล์:ladda@msu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(Management and Administrator Officer)

งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน และการประชุม

  2702
นางธิรดา บุญโชติยกุล
(Mrs. Thirada Boonchotyakul)
อีเมล์:thirada.b@msu.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
(Plan and Policy Analyst)

งานแผนและงบประมาณ

  2446
นางสาวอรวรรณ ประกอบกิจ
(Miss Orawan Prakobkit)
อีเมล์:orawan.p@msu.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Analyst)

งานการเงินและบัญชี

  2666
นางสาวเจนจิรา โสภิน
(Miss Jenjira Sopin)
อีเมล์:jenjira.s@msu.ac.th
พนักงานการเงินและบัญชี
(Finance and Accounting Officer)

งานการเงินและบัญชี

  2666
นางสาวณภัทชา ไชยสิงห์
(Miss Napatcha Chaiyasing)
อีเมล์:napatcha.c@msu.ac.th
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
(Supply Analyst)

งานพัสดุ

  2666
นางสาววณิชชา พะเลียง
(Miss Wanicha Pareang)
อีเมล์:wanicha.p@msu.ac.th
พนักงานพัสดุ
(Supply Administration Officer)

งานพัสดุ

  2666
นางสาวมนัสวรรณ สอนสุภาพ
(Miss Manassavan Sornsuphap)
อีเมล์:manassavan.s@msu.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(Management and Administrator Officer)

งานสารบรรณ

  2444
นายวิระ เมฆวัน
(Mr. Vira Mekwan)
อีเมล์:vira.m@msu.ac.th
พนักงานขับรถ
(The Driver)

งานยานพาหนะ

  2444
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
นายรัตนเดช ชมภูนุช
(Mr. Ruttanadech Choompoonuch)
อีเมล์:ruttanadech.ch@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2499
นายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์
(Mr. Wongsawat Tepasuk)
อีเมล์:bird@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2768
นายชาญวิทย์ ภาแกดำ
(Mr. Chanwit Phakaedam)
อีเมล์:ton@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2709
นายสุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล
(Mr. Surachet Tangsapsakul)
อีเมล์:surachet.t@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2709
นายวีระศักดิ์ ศรีวงยาง
(Mr. Weerasak Sriwongyang)
อีเมล์:weerasak@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2499
นายภูวดล โคตรบรรเทา
(Mr. Puvadon Khodbunthao)
อีเมล์:puvadon.k@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  2499
งานระบบโทรศัพท์
นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา
(Mr. Paitool Sripolla)
อีเมล์:piatool@msu.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
(Audio-Visual Technical Officer)

หัวหน้างานระบบโทรศัพท์

  2222
นายสถาพร ไชยปัญหา
(Mr. Sathaporn Chaipunha)
อีเมล์:sataporn.g@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานระบบโทรศัพท์

  2505
นายบุญฤทธิ์ สุขี
(Mr. Boonyarit Sukee)
อีเมล์:boonyarit.s@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)

งานระบบโทรศัพท์

  2505
นายศุภชัย มาฤทธิ์
(Mr. Supachai Marit)
อีเมล์:supachai.m@msu.ac.th
ช่างเทคนิค
(Technician)

งานระบบโทรศัพท์

  2505
นายเอกชัย นาทันรีบ
(Mr. Eakkachai Natanreeb)
อีเมล์:eakkachai.n@msu.ac.th
ช่างเทคนิค
(Technician)

งานระบบโทรศัพท์

  2505
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
นายธนศาสตร์ สุดจริง
(Mr. tanasat Sudjing)
อีเมล์:tanasat.s@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  2458
นางสาวสุกัญญา สิตวัน
(Miss Sukanya Sitawan)
อีเมล์:sukanya.s@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  2344
นางสาวบัณฑิตา ทะรังศรี
(Miss Bandita Tarangsee)
อีเมล์:bandita.a@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  2344
นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
(Mr. Piyapong Moonsrikaew)
อีเมล์:piyapong.m@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  2447
นายนพนัย เนื่องอุดม
(Mr. Noppanai Nuengudom)
อีเมล์:noppanai.n@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  2458
นายอิศรา ผาละนัด
(Mr. Isara Palanud)
อีเมล์:isara.pal@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

  2458
งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
(Mr. Dulyathap Pattaragosol)
อีเมล์:dunyathep@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

  2426
นางสาวจิรายุ โทขันธ์
(Miss Chirayu Tohknu)
อีเมล์:jirayu.t@msu.ac.th
พนักงานคอมพิวเตอร์
(Computer Technician)

งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

  2426
งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์
(Mrs. Sireewan Tatiyarat)
อีเมล์:sireewan.t@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2622
นายสิทธิ์ เอมดี
(Mr. Siddhi Emdee)
อีเมล์:siddhi.e@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2766
นางสาวศิริรัตน์ จันไต้
(Miss sirirut Juntai)
อีเมล์:sirirut.p@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)

งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  2622
งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายวิทยา ชื่นชม
(Mr. Vittaya Chuinchom)
อีเมล์:vittaya.c@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างานงานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  2435
นายสหัสธรรม แสนแก้ว
(Mr. Sahattham Seankeaw)
อีเมล์:sahattham.san@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  2418
นายจตุพล ไชยโสดา
(Mr. Chatupol Chaisoda)
อีเมล์:chatupol.ch@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)

งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

  2455
งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล
นายรัชพงษ์ ทะลาสี
(Mr. Rachaphong Talasee)
อีเมล์:prasitpot@msu.ac.th
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ
(Audio-Visual Technical Officer)

หัวหน้างานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล

  2409
นายกรธวัฒน์ มณีชม
(Mr. Krontawat Maneechom)
อีเมล์:krontawat.m@msu.ac.th
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
(Audio-Visual Technical Officer)

งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล

  2455
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
นายสุรจิต ธรรมจักร์
(Mr. Surajit Dhummachak)
อีเมล์:surajit.d@msu.ac.th
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ

  2415
นายจรินทร์เดช จำรัสภูมิ
(Mr. Jarindach Jamruspom)
อีเมล์:jarindach.j@msu.ac.th
พนักงานคอมพิวเตอร์
(Computer Technician)

งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พ่วงต่อ

  2415