บริการระบบประชุม และระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Cisco Webex

cisco webex

ผู้มีสิทธิ์ขอใช้งาน

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มีสิทธิ์ใช้งานตลอดระยะเวลาการเป็นบุคคลากร
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ และสิทธิ์การใช้งานของท่านจะถูกยกเลิกเมื่อลาออกหรือพ้นสภาพในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ ทันที
2. หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้บริการเพื่อการจัดประชุมออนไลน์


ขั้นตอนการขอใช้งาน

1. ขอใช้งานด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์     portal.msu.ac.th
2. กรณีหน่วยงานให้จัดทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอใช้งานถึงผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ช่องทางการเข้าใช้งานระบบ

  https://msu-th.webex.com