ห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

          สำนักคอมพิวเตอร์ มีห้องบริการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิต โดยมีห้องบริการคอมพิวเตอร์ไว้คอยให้บริการเพื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม จำนวน 7 ห้อง ได้แก่ห้อง B-314, B-315 ชั้น 3 และห้อง B-410, B-411, B-414, B-415 ชั้น 4 ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการห้องละ 50 เครื่อง และห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก B-403/2 เพื่อให้นิสิตใช้บริการสืบค้นข้อมูล ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 15 เครื่อง

          นอกจากนี้สำนักคอมพิวเตอร์ยังมีห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตใช้อ่านหนังสือและทำงานกลุ่ม จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ห้อง B-402 และ B-403/1 เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แนวปฏิบัติสำหรับการจองห้อง

1.ตรวจสอบตารางการใช้ห้องจากปฏิทินด้านบน
2.    ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแลัวนำไปกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่องพร้อมทั้งเซนต์ชื่อให้เรียบร้อย
3. สแกนและส่งไปที่อีเมล์ ccservice@msu.ac.th หากเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะต้อง ส่งภายใต้โดเมน @msu.ac.th เท่านั้น
4. ผู้ขอรับบริการรอรับอีเมล์ยืนยันการจองห้องบริการ และตรวจสอบสถานะได้ที่ปฏิทินห้องบริการ หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 1 ชั่วโมง โปรดติดต่อ 2455 (เบอร์ภายใน) หรือ โทร. 043-754-352
5. ผู้ขอรับบริการจะต้องส่งหนังสือบันทึกข้อความ ตามมาภายหลังการจองใช้ห้องบริการทุกครั้งหรือ ไม่ก็นำมาส่งในวันที่มาใช้ห้องบริการ
 หน่วยงานภายนอก หากมีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการ กรุณาโทร. 043-754350
 อัตราค่าบริการห้องบริการคอมพิวเตอร์

ตารางการใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์

 หมายเหตุ: อาจารย์ที่มีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แบบรายเทอม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ปฏิบัติตามขั้นตอน รอการอนุมัติจากสำนักคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยจัดตารางเรียนในระบบ Reg
2. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ให้แก้ไขรายการใช้ห้องที่สำนักคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนใน Reg

รายละเอียดห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-314 จำนวน 51 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-315 จำนวน 51 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-410 จำนวน 40 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-411 จำนวน 51 เครื่อง

ห้องบรรยาย B-412 จำนวน 1 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-414 จำนวน 51 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-415 จำนวน 40 เครื่อง