บริการห้องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

          สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม ซึ่งให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย มีห้องบริการคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิต โดยมีห้องบริการคอมพิวเตอร์ไว้คอยให้บริการเพื่อการเรียนการสอน การฝึกอบรม จำนวน 7 ห้อง ได้แก่ห้อง B-314, B-315 ชั้น 3 และห้อง B-410, B-411, B-414, B-415 ชั้น 4 ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการห้องละ 50 เครื่อง และห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก B-403/2 เพื่อให้นิสิตใช้บริการสืบค้นข้อมูล ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 15 เครื่อง

          นอกจากนี้สำนักคอมพิวเตอร์ยังมีห้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้นิสิตใช้อ่านหนังสือและทำงานกลุ่ม จำนวน 2 ห้อง ได้แก่ห้อง B-402 และ B-403/1 เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แนวปฏิบัติสำหรับการจองห้อง

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องจากปฏิทินด้านล่าง
2. สามารถจองห้องบริการ ผ่านการจองผ่านแบบฟอร์มจองห้องบริการออนไลน์
3. ผู้ขอรับบริการรอรับอีเมล์ยืนยันการจองห้องบริการ และตรวจสอบสถานะได้ที่ปฏิทินห้องบริการ หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 1 วัน โปรดติดต่อ 4005 (เบอร์ภายใน) หรือ โทร. 043-754-352
4. ผู้ขอรับบริการจะต้องส่งหนังสือบันทึกข้อความ ตามมาภายหลังการจองใช้ห้องบริการทุกครั้งหรือ ไม่ก็นำมาส่งในวันที่มาใช้ห้องบริการ


 หน่วยงานภายนอก หากมีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการ กรุณาโทร. 043-754350
 อัตราค่าบริการห้องบริการคอมพิวเตอร์

 หมายเหตุ: อาจารย์ที่มีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แบบรายเทอม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ปฏิบัติตามขั้นตอน รอการอนุมัติจากสำนักคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยจัดตารางเรียนในระบบ Reg
2. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ให้แก้ไขรายการใช้ห้องที่สำนักคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนใน Reg


(แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562)   เอกสารแนวปฏิบัติการใช้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์

ตารางห้องบริการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดห้องบริการคอมพิวเตอร์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-314
สำหรับนิสิตสืบค้นข้อมูล *งดจอง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-315
สำหรับนิสิตสืบค้นข้อมูล *งดจอง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-410
จำนวน 51 เครื่อง (ระบบ VDI)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-411
จำนวน 51 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-414
จำนวน 51 เครื่อง

ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B-415
จำนวน 51 เครื่อง