บริการห้องสอนออนไลน์และสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์

          สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการห้องสอนออนไลน์และสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถให้บริการห้องทั้งแบบ in-site และ on-site ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมด้านสอนออนไลน์ เพื่อสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและบริการด้านแหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิต โดยจัดให้มีการให้บริการหองออนไลน์ จำนวน 5 ห้อง ได้แก่ห้อง B-401 ,B-404 ,B-405 ,B-406 ,B-409 เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แนวปฏิบัติสำหรับการจองห้อง

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องจากปฏิทินด้านล่าง
2. สามารถจองห้องบริการ ผ่านการจองผ่านแบบฟอร์มจองห้องบริการออนไลน์
3. ผู้ขอรับบริการรอรับอีเมล์ยืนยันการจองห้องบริการ และตรวจสอบสถานะได้ที่ปฏิทินห้องบริการ หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 1 วัน โปรดติดต่อ 4005 (เบอร์ภายใน) หรือ โทร. 043-754-352
4. ผู้ขอรับบริการจะต้องส่งหนังสือบันทึกข้อความ ตามมาภายหลังการจองใช้ห้องบริการทุกครั้งหรือ ไม่ก็นำมาส่งในวันที่มาใช้ห้องบริการ

ตารางห้องสอนออนไลน์/สอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์

รายละเอียดห้องสอนออนไลน์

ห้องบริการคอมพิวเตอร์สอนออนไลน์
(B-401)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์สอนออนไลน์
(B-404)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์สอนออนไลน์
(B-405)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์สอนออนไลน์
(B-406)

ห้องบริการคอมพิวเตอร์สอนออนไลน์
(B-409)