20170809115655.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ จะทำการปิดปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS)
ระหว่างวันที่ 9 ส.ค.60 เวลา 16.30 น. ถึงวันที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา 16.30 น.
ส่งผลให้ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในระบบดังกล่าวและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ http://mis.msu.ac.th/ จะไม่สามารถเข้าใช้งานได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้
สอบถามเพิ่มเติม งานพัฒนาสารสนเทศ สำนักคอมฯ ติดต่อ 2344, 2458 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม