20240426163649.jpg

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง B412 ชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการ B ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ให้นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)แก่บุคลากรเพื่อสร้างความโปร่งใส่ ค่านิยมอันดี ปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริต พร้อมทั้งให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ให้ถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวกิจกรรมภายใน 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)