20240611151122.jpg

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศึกษาดูงาน อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสัมมนา หัวข้อ การปรับเปลี่ยนสำนักคอมพิวเตอร์สู่องค์กรดิจิทัลด้วยการะบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมระยองชาเล่ย์ จังหวัดระยอง และโรงแรมเจ้าหลาวทอแสงบีช จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

2) เพื่อให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการเชิงออกแบบในการปรับปรุงกระบวนงาน/สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ 

 

 

ภาพ : นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา

ข่าว : นางสาวสุกัญญา สิตวัน

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 61 ภาพ)