กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

หัวหน้ากลุ่มงาน
Mr. Ruttanadech Choompoonuch
E-mail: 
ruttanadech.ch@msu.ac.th
ruttanadech@o365.msu.ac.th
Profile
(Computer Technical Officer)

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

  2499
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2 สิงหาคม 2553
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (Network communications) ของมหาวิทยาลัย และจัดทำคุณลักษณะ (TOR) เพื่อขอเสนออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. สำรวจและจัดทำแผนปรับปรุงและขยายระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Server) มหาวิทยาลัย และจัดทำคุณลักษณะ (TOR) เพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการตามแผนการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณ
4. ดำเนินการตามแผนการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
5. ตรวจสอบและจัดทำแผนร่วมกันสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานภายนอก
6. ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงาน ภาพร่วมการให้บริการระบบเครือข่าย (MSU-Net Network Analysis)
7. กำหนดค่า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาส่วนของบริการระบบทางเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยตรง
- บริการระบบพิสูจน์ตัวตน
- ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file)
- ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานทาง Internet (NTP Service)
- ระบบบริการจัดสรร และบริหารจัดการ หมายเลขไอพี DHCP Server (IP Address Management)
- ระบบ Hosting สำหรับจัดทำ Web site และฐานข้อมูล (เริ่ม 1 พ.ค.63)
- ระบบรายงานข้อมูลและสถิติระบบเครือข่าย (Report Network Monitoring)
- บริการ จัดหา ใบรับรอง สนับสนุนการให้ บริการ SSL (https) ภายในมหาวิทยาลัย
- บริการ จัดหา Cloud Server สำหรับให้บริการ ภายในมหาวิทยาลัย
- การกำหนดค่าการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Switch , Router)
8. วิเคราะห์ กำหนดค่าอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายระดับหน่วยงาน / คณะ ที่รับผิดชอบหลัก
- Cisco 6509 Node อาคารบริการกลาง พล่าซ่า
- สำนักวิทยบริการ
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะสาธารณะสุขศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะบัญชี ม.ใหม่
- กลุ่มหอพัก ม.ใหม่ : หอพยัคภูมิ , หอเชียงยืน , หอยางสีสุราช , หอวาปีปทุม
- คณะวิทยาการสารสนเทศ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะบัญชี ม.เก่า
- สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
- คณะมนุษยศาสตร์
- ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
9. ให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง(Consulting) และ ประสานงานหน่วยงาน โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตอบข้อซักถาม/ให้คำปรึกษา เช่น จาก โทรศัพท์ , Facebook , Email
10. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ Outsource ในการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจจ้าง
11. สำรองข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการระบบที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในข้อ 7 และ 8
12. คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์เครือข่าย/ ระบบปฏิบัติเครือข่าย
13. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ /ตรวจรับครุภัณฑ์
14. รับผิดชอบดำเนินงานตัวบ่งชี้ ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ /การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
15. ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่การศึกษา ห้องเรียน พื้นที่ส่วนกลางในส่วนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ บริษัท AWN (2562-2565) (AIS)
16. ติดตามตรวจสอบการให้บริการภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
17. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้บริการระบบเครือข่าย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
18. ประชุม/ติดตาม สถานะของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
19. สนับสนุนการให้บริการขั้นสูงให้กับผู้ดูแลระบบ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
20. ประสานงาน /แจ้งปัญหาการให้บริการ /แก้ไขปัญหา กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Uninet)
ประวัติการทำงาน :
1.คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้่นฐาน มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
2.คณะกรรมการมหาวิทยาลัยดิจิทัล พ.ศ.2562
3.คณะทำงานปรับปรุงระบบทะเบียน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
4.คณะทำงานพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย IPv6 พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
5.คณะทำงานการให้บริการ ระบบเครือข่ายไร้สาย MSU-Net และความร่วมมือกับเอกชน
6.คณะทำงานการให้บริการระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย กับ ธนาคาร SCB
7.คณะผู้จัดงาน และผู้ประสานงานหลัก งาน WUNCA ครั้งที่ 36
8.หัวหน้างานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563
ประวัติการศึกษา :
2558 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ก2)
2552 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2548 มัธยมศึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ

Mrs. Ladda Srieam
E-mail: 
ladda@msu.ac.th
ladda@o365.msu.ac.th
Profile
(Management and Administrator Officer)

หัวหน้างาน

  2702
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 28 กันยายน 2541
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา
2. งานการประชุม
3. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. งานบุคคล
5. การจัดทำคำสั่งมอบหมายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
6. ประสานงานขอใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย
7. ประสานงานรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการทำงาน :
ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ งานการประชุม งานบุคคล
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Miss Manassavan Sornsuphap
E-mail: 
manassavan.s@msu.ac.th
manassavan.s@o365.msu.ac.th
Profile
(Management and Administrator Officer)   2444
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 4 มกราคม 2557
หน้าที่รับผิดชอบ : งานสารบรรณ
ประวัติการทำงาน :
2553-2556 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงแรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2551-2552 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัท mcconnell dowell constructors thai
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Mr. Vira Mekwan
อีเมล์: vira.m@msu.ac.th
vira.m@o365.msu.ac.th
Profile
(The Driver)   4006
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2550
หน้าที่รับผิดชอบ : ขับรถยนต์ประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน :
ขับรถยนต์ที่ชลประทาน ทำงานอยู่ศูนย์ฮอนด้าลาดกระบัง
พนักงานขับรถที่ศูนย์เชฟโรเลต
พนักงานขับรถยนต์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เอกการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Mrs. Thirada Boonchotyakul
E-mail:
thirada.b@msu.ac.th
thirada@o365.msu.ac.th
Profile
(Plan and Policy Analyst)

หัวหน้างาน

  2446
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 6 มกราคม 2540
หน้าที่รับผิดชอบ : งานแผนและงบประมาณ
ประวัติการทำงาน :
พ.ศ. 2537 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด กองธุรการ มศว.วิทยาเขตมหาสารคาม
พ.ศ. 2538 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2540 ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี (ค.บ.) สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
ปริญญาโท (กศ.ม.)สาขา การบริหารการศึกษา
Miss Napatcha Chaiyasing
E-mail:
napatcha.c@msu.ac.th
napatcha.c@o365.msu.ac.th
Profile
(Supply Analyst)   2666
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 กรกฎาคม 2546
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. ภาระงานหลัก
    1) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ (รายการครุภัณฑ์)
    2) จัดทำรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รายการครุภัณฑ์) ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
    3) ดำเนินการจัดหาซื้อจัดจ้างพัสดุ (รายการครุภัณฑ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน)ตามระเบียบพัสดุ
    4) จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา
    5) จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์)
    6) จัดเตรียมพัสดุ (ครุภัณฑ์) เพื่อให้เบิก – ยืม
    7) เบิก – จ่าย พัสดุ (ครุภัณฑ์) ตามที่ได้รับอนุมัติ และจัดทำทะเบียนคุม การเบิก-การยืม ครุภัณฑ์
    8) เก็บรักษาพัสดุ (การจัดทำบัญชีตรุภัณฑ์ และการตรวจสอบตัวตนของพัสดุ)
    9) ตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ
    10) ตรวจรับการเบิกจ่าย การเก็บรักษา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
    11) จัดทำทะเบียนคุมการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน
    12) การออกและลงหมายเลขครุภัณฑ์
    13) เก็บหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ
    14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้านพัสดุ
2. ภาระงานรอง
    1) ดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
    2) ตรวจรับการเบิกจ่าย การเก็บรักษา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
    3) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน/ มหาวิทยาลัย
    4) การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
    5) ประสานงานการจัดหาร่วมกับ งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ และผู้ประกอบการ
ประวัติการทำงาน :
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ราชภัฏมหาสารคาม
ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอก การจัดการทั่วไป (แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ราชภัฏมหาสารคาม
Miss Orawan Prakobkit
E-mail:
orawan.p@msu.ac.th
orawan.p@o365.msu.ac.th
Profile
(Finance and Accounting Analyst)   2233
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2552 ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ
หน้าที่รับผิดชอบ :
1.การรับและนำส่งเงิน
2.การตรวจสอบจัดพิมพ์เอกสาร (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ,ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ,ค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร,ค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/ครุภัณฑ์,ค่าสาธารณูปโภค,เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างชั่วคราว
3.การเบิกจ่าย (เบิกเงินอุดหนุน,เบิกเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้)
4.การจ่ายเงิน (บันทึกดารจ่ายเงินผ่านทะเบียนคุม,บันทึกการจ่ายเงินผ่านทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ)
5.การบริหารเงินทดรองราชการ (บริหารสัญญายืมเงิน,บริหารลูกหนี้เงินทดรอง,บริหารใบสำคัญ/ใบรับใบสำคัญ,บริหารเช็ค/เงินสด/เงินฝากธนาคาร
6.การจัดทำรายงาน (จัดทำรายงานทางการเงิน,รายงานการใช้จ่ายเงิน,พิมพ์รายงานการรับและนำส่งเงินคลัง,จัดทำรายงานเงินทดรองราชการ,จัดทำรายงานเงินกองทุน
7.งานนโยบาย/งานรอง/งานที่ได้รับมอบหมาย เช่นการปฏิบัติงานแทน,การเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน,การเป็นกรรมการอื่นๆ หรืองานเร่งด่วน
ประวัติการทำงาน :
2 กุมภาพันธ์ 2552 ตำแหน่งพนักงานพัสดุ เป็นลูกจ้างชั่วคราว สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
2551 ระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Miss Wanicha Pareang
E-mail:
wanicha.p@msu.ac.th
wanicha.p@o365.msu.ac.th
Profile
(Supply Administration Officer)   2666
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 12 พฤศจิกายน 2561
หน้าที่รับผิดชอบ :
1) จัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
2) จัดเตรยมใบยืมพัสดุ/ใบเบิกพัสดุ และดำเนินการจัดเตรียมพัสดุตามรายการที่เบิก-ยืมภายในหน่วยงาน
3) จัดทำและลงทะเบียนควบคุมการให้ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
4) จัดทำทะเบียนคุมการจ้างเหมาบริการ
5) จัดทำทะเบียนคุมการซ่อมบำรุงทรัพย์สิน
ประวัติการทำงาน : -
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม