สำนักคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  (อ่าน 36ครั้ง)
  ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ ให้นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)แก่บุคลากร  (อ่าน 126ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  (อ่าน 94ครั้ง)
  กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567  (อ่าน 113ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประเพณีบุญผะเหวด แห่กัณฑ์หลอน ประจำปี 2567  (อ่าน 109ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์คณะ/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567  (อ่าน 81ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (อ่าน 144ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (อ่าน 241ครั้ง)
  อบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) สำหรับผู้ดูแลระบบ  (อ่าน 252ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)  (อ่าน 235ครั้ง)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ในงาน WUNCA ครั้งที่ 43  (อ่าน 223ครั้ง)
  มมส จับมือ เออาร์ไอที ลงนาม MOU มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างเป็นมาตรฐานสากลแก่วงการศึกษาไทย  (อ่าน 252ครั้ง)
  มมส จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา  (อ่าน 336ครั้ง)
  อบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรม Canva เพื่อนำเสนอผลงานอินโฟกราฟฟิก  (อ่าน 428ครั้ง)
  มมส จับมือ ทีซีซีเทค และ ยิบอินซอย ตั้งเป้าสู่การเป็น Digital Learning Hub ในภาคอีสาน  (อ่าน 336ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  (อ่าน 278ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  (อ่าน 239ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 391ครั้ง)
  โครงการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ  (อ่าน 454ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint  (อ่าน 390ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ  (อ่าน 361ครั้ง)
  อธิการบดี ตรวจเยี่ยมสำนักคอมพิวเตอร์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของคณาจารย์บุคลากร ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 620ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ depa จัดโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง (CODE-KA-THON)   (อ่าน 370ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวาระวันสงกรานต์ 2565  (อ่าน 347ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Documents System) ครั้งที่ 1  (อ่าน 343ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mobile Application Development   (อ่าน 350ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำสื่อการสอนง่ายๆ สไลต์ CAMTASAI รุ่นที่ 1-3  (อ่าน 354ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีบุญผะเหวด  (อ่าน 321ครั้ง)
  ทำบุญสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564  (อ่าน 405ครั้ง)
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)  (อ่าน 530ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 53 ปี  (อ่าน 367ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564  (อ่าน 434ครั้ง)
  จัดทำแผนกลุยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 402ครั้ง)
  ปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราวใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (อ่าน 388ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2565  (อ่าน 383ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การจัดประชุมแนะแนว TCAS MSU65  (อ่าน 369ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มมส ประจำปี 2564  (อ่าน 374ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ นักเรียนทุนพระราชทาน มมส เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 408ครั้ง)
  กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส ประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ ให้บริการนิสิต อาจารย์ ในยุค COVID-19 เรียน-สอนออนไลน์   (อ่าน 421ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research Conference 2021 : NRC2021 (Business beyond the Pandemic)  (อ่าน 430ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินฯผลการบริหารงานของคณบดี/ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อ่าน 424ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  (อ่าน 423ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 413ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การประชุม/สัมมนาออนไลน์ "การท่องเที่ยวอีสานใต้"  (อ่าน 426ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 64  (อ่าน 429ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมดำเนินการจัดการปฐมนิเทศออนไลน์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 424ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ เตรียมอุปกรณ์สำหรับการปฐมนิเทศออนไลน์ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  (อ่าน 445ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ (สำหรับนิสิต)  (อ่าน 430ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ติดตั้งระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตภายใน รพ. สนาม  (อ่าน 482ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรผู้บริหาร เนื่องในวาระวันสงกรานต์ 2564  (อ่าน 483ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน  (อ่าน 489ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรม "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระดับกลาง"  (อ่าน 483ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส  (อ่าน 444ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีบุญผะเหวด  (อ่าน 480ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel นิสิตคณะเทคโนโลยี  (อ่าน 498ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดพิธีส่งมอบระบบ MSU Mobile Application ภายใต้โครงการ MSU Smart University  (อ่าน 479ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Power BI  (อ่าน 482ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล  (อ่าน 517ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  (อ่าน 427ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  (อ่าน 433ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร  (อ่าน 489ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักิทยบริการประชุมหารือการจัดทำ eBook  (อ่าน 450ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน 453ครั้ง)
  ประชุมจัดทำระบบการขอรับพิจารณาจริยธรรมและจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  (อ่าน 434ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Exitexam))  (อ่าน 451ครั้ง)
  อบรมการใช้โปรแกรม Cisco Webex สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (อ่าน 480ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Webex Training เพื่อการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ  (อ่าน 636ครั้ง)
  อบรมโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการสร้าง Infographics  (อ่าน 469ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรจากโรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายประถม) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 436ครั้ง)
  ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดี  (อ่าน 446ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักศึกษาทั่วไป เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 438ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์คณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 428ครั้ง)
  ประชุมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2/ปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 431ครั้ง)
  ประชุมการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ 2564  (อ่าน 416ครั้ง)
  ทำบุญสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563  (อ่าน 452ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0"  (อ่าน 435ครั้ง)
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับบริษัทซีสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)  (อ่าน 497ครั้ง)
  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ก้าวทัน IT ในยุคดิจิทัล"  (อ่าน 534ครั้ง)
  โครงการ ComCenter KM Day ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การทำงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19”  (อ่าน 539ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Microsoft Office365 and Teams การเรียนการสอนผ่าน Teams และ Microsoft Office365 and Power Platform  (อ่าน 472ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2564-2569  (อ่าน 470ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมดำเนินงานจัดประชุมวิชาการ "IC oFAB 2020"   (อ่าน 596ครั้ง)
  ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563  (อ่าน 531ครั้ง)
  ร่วมแสดงความยินดีพิธีรับ-ส่งมอบงานตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป  (อ่าน 552ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (อ่าน 547ครั้ง)
  พิธีส่ง-รับมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 630ครั้ง)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 838ครั้ง)
  โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 เรื่อง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการให้บริการ  (อ่าน 762ครั้ง)
  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มมส ติดตามประเมินผลการบริหารงานของ สำนักคอมพิวเตอร์   (อ่าน 714ครั้ง)
  มมส คว้ารางวัลหน่วยงานฯ ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน (IPv6 Award 2018)  (อ่าน 742ครั้ง)
  สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 และร่วมจัดตั้งโรงทาน  (อ่าน 775ครั้ง)
  สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562  (อ่าน 699ครั้ง)
  ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562   (อ่าน 645ครั้ง)
  ร่วมงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ชื่องาน แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน  (อ่าน 667ครั้ง)
  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)  (อ่าน 728ครั้ง)
  มาตรการประหยัดและลดใช้พลังงาน  (อ่าน 683ครั้ง)
  ตารางสอบ MSU IT Exit Exam 2561  (อ่าน 743ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ รับมอบโล่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 36  (อ่าน 678ครั้ง)
  ร่วมงานฮีตเดือน 8 บุญเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ทำบุญตักบาตร  (อ่าน 697ครั้ง)
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน 1058ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประชุม การให้บริการเครือข่ายและสารสนเทศพื้นฐานของ มมส  (อ่าน 1027ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ประกาศตารางเข้าทดสอบ MSU IT Exit Exam  (อ่าน 1241ครั้ง)
  ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  (อ่าน 881ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดติวข้อสอบ IT Exit Exam ระหว่างเดือน มกราคม 2560   (อ่าน 895ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559  (อ่าน 807ครั้ง)
  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 1086ครั้ง)
  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation)  (อ่าน 1444ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากร หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office365  (อ่าน 1080ครั้ง)
  โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559  (อ่าน 895ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (อ่าน 913ครั้ง)
  การอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รุ่นที่ 1  (อ่าน 978ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้ Google Form เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์และการทำปฏิทินออนไลน์  (อ่าน 1027ครั้ง)
  กีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 6  (อ่าน 805ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร”  (อ่าน 831ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์"  (อ่าน 734ครั้ง)
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 751ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2559  (อ่าน 740ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  (อ่าน 756ครั้ง)
  การจัดการความรู้องค์กร (KM) หัวข้อ "รู้จักและเตรียมความพร้อมสำหรับบริการ IPv6 ภายในมหาวิทยาลัย"  (อ่าน 690ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2559  (อ่าน 666ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 676ครั้ง)
  การจัดการความรู้องค์กร (KM) หัวข้อ “ชีวิตดี๊ ดี กับการนำ Google Apps for Education มาใช้ในการปฏิบัติงาน”  (อ่าน 695ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  (อ่าน 724ครั้ง)
  กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559  (อ่าน 719ครั้ง)
  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 763ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559  (อ่าน 704ครั้ง)
  อบรมโปรแกรม Microsoft Office สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2  (อ่าน 649ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์รับการตรวจติดตามการบริหารจัดการเงินทดรองราชการ  (อ่าน 620ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Office สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (อ่าน 726ครั้ง)
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 620ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559  (อ่าน 755ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณปี 2559  (อ่าน 621ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2559  (อ่าน 587ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมสาธิตนวัตกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2559  (อ่าน 594ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2559  (อ่าน 601ครั้ง)
  การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  (อ่าน 617ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการ “แบ่งปันคอมพิวเตอร์ให้น้องเรียน เฉลิมพระเกียรติฯ”  (อ่าน 619ครั้ง)
  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 607ครั้ง)
  โครงการส่งเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนอกสถานที่ ครั้งที่ 1  (อ่าน 554ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)   (อ่าน 528ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 600ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train the trainer Google Apps for Education” แก่คณะเภสัชศาสตร์  (อ่าน 586ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (อ่าน 597ครั้ง)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad "เฉลิมพระเกียรติ   (อ่าน 562ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2559  (อ่าน 559ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 611ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (อ่าน 536ครั้ง)
  โครงการอบรม “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)”  (อ่าน 556ครั้ง)
  กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (อ่าน 548ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์รับการประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วย  (อ่าน 523ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558  (อ่าน 543ครั้ง)
  ทำบุญสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558  (อ่าน 543ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558-2561 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน 564ครั้ง)
  ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5.4.1 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ  (อ่าน 540ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558  (อ่าน 514ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2559  (อ่าน 552ครั้ง)
  ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 578ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 528ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 560ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมเดินขบวนแห่ต้นดอกผึ้ง ในงานบุญเดือนสิบเอ็ดออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 540ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2558  (อ่าน 540ครั้ง)
  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการถ่ายทำ Google Street View ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 553ครั้ง)
  ประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (อ่าน 536ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  (อ่าน 571ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558   (อ่าน 598ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ Google Apps for Education”  (อ่าน 624ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี Google Apps For Education”  (อ่าน 615ครั้ง)
  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Wordpress (Multisite)  (อ่าน 598ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน Google Apps for Education  (อ่าน 552ครั้ง)
  โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ แนวโน้มการพัฒนา Internet of Things (IoT) ในสถาบันการศึกษา  (อ่าน 588ครั้ง)
  อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 แก่นิสิตคณะเทคโนโลยี  (อ่าน 581ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (อ่าน 572ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี  (อ่าน 560ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Apps for Education ครั้งที่ 3  (อ่าน 585ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558  (อ่าน 537ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ลงพื้นโรงเรียนบ้านโพนงาม เพื่อสำรวจพื้นที่ ในการดำเนินโครงการ IT พี่สอนน้องโรงเรียนใกล้บ้าน  (อ่าน 556ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (อ่าน 603ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรม MSU Challenge Day 2015 เทิดพระเกียรติฯ  (อ่าน 591ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Apps for Education (Early Adapter) สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 574ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558  (อ่าน 566ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (อ่าน 562ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  (อ่าน 553ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  (อ่าน 578ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก สถาบัน ศูนย์ ครั้งที่ 5  (อ่าน 609ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (อ่าน 619ครั้ง)
  ประชุมการนำเทคโนโลยี Google Apps for Education มาใช้ในการเรียนการสอน ร่วมกับหน่วยงานนำร่อง  (อ่าน 580ครั้ง)
  กิจกรรมการนำเสนอเทคโนโลยี Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (อ่าน 607ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์อบรมขั้นตอนการเบิกวัสดุออกจากระบบ MIS (ตัด Stock Card) และขั้นตอนการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ถูกวิธี  (อ่าน 555ครั้ง)
  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการใช้ Google Apps For Education ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 591ครั้ง)
  ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการนำ Google Apps For Education มาใช้งาน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  (อ่าน 576ครั้ง)
  ประชุมหารือการนำ Google Apps For Education มาใช้งาน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  (อ่าน 563ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมโปรแกรม Microsoft Office 2013 แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 540ครั้ง)
  โครงการการจัดการความรู้ (Knowlege Management) ประจำปี 2558  (อ่าน 567ครั้ง)
  ประชุมการนำ Google Apps For Education มาใช้งานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 634ครั้ง)
  การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำปี 2558  (อ่าน 571ครั้ง)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (อ่าน 611ครั้ง)
  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2558   (อ่าน 554ครั้ง)
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ครั้งที่ 2/2558  (อ่าน 584ครั้ง)
   สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 558ครั้ง)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  (อ่าน 568ครั้ง)
  โครงการอบรม “Microsoft Office 2013 กับการสร้างงานอย่างมืออาชีพ”  (อ่าน 622ครั้ง)
  ต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 574ครั้ง)
  ประชุมการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3  (อ่าน 548ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ MSU IT Exit Exam ครั้งที่ 2  (อ่าน 657ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมการพัฒนาระบบการให้บริการอัตโนมัติ (MSU KIOSK)  (อ่าน 564ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงาน แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (อ่าน 532ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 577ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับ รศ.ดร.วันชัย ริ้วไพบูลย์ อดีตผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 593ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกและร่วมฉลอง 150 ปี มหาสารคาม  (อ่าน 596ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558  (อ่าน 569ครั้ง)
  กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558  (อ่าน 570ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ  (อ่าน 550ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลกรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 1472ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1  (อ่าน 578ครั้ง)
  ประชุมการขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 574ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  (อ่าน 581ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1  (อ่าน 868ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้บริการ “โครงการส่งเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนอกสถานที่” ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์  (อ่าน 566ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกตรวจสอบอุปกรณ์ และติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  (อ่าน 553ครั้ง)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่นิสิตคณะวัฒนธรรม  (อ่าน 598ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ MSU IT Exit Exam ประจำปี 2558  (อ่าน 620ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน IT แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)   (อ่าน 556ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน  (อ่าน 559ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมสาธิตนวัตกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558  (อ่าน 578ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี  (อ่าน 578ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคำรับรองปฏิบัติราชการ  (อ่าน 605ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (อ่าน 569ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558  (อ่าน 565ครั้ง)
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน IT ของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)  (อ่าน 573ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วย  (อ่าน 572ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้ามอบกระเช้าของขวัญแด่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 593ครั้ง)
  โครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (อ่าน 557ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ประชุมหารือการใช้อาคารวิทยบริการบี ร่วมกับสำนักวิทยบริการ  (อ่าน 570ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หว (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557  (อ่าน 581ครั้ง)
  ทำบุญสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557  (อ่าน 773ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข  (อ่าน 598ครั้ง)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ลงพื้นที่สำรวจและรับทราบปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ต ภายในหอพัก  (อ่าน 596ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธี ส่งมอบงาน รับมอบงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป   (อ่าน 645ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557  (อ่าน 610ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  (อ่าน 608ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ MSU Challenge Day 2014 เทิดพระเกียรติฯ  (อ่าน 585ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง  (อ่าน 631ครั้ง)
  ภาพบรรยากาศงานกีฬาสานสัมพันธ์สำนัก-สถาบัน-ศูนย์ ครั้งที่ 4  (อ่าน 585ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนา Android Application สำหรับผู้เริ่มต้น  (อ่าน 663ครั้ง)
  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อ่าน 736ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบ้ติการ หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์บนมือถือ  (อ่าน 621ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  (อ่าน 583ครั้ง)
  บรรยากาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ช่วงที่ 2  (อ่าน 611ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกวันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ”  (อ่าน 627ครั้ง)
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัย  (อ่าน 654ครั้ง)
  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  (อ่าน 606ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ครั้งที่ 4  (อ่าน 579ครั้ง)
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557  (อ่าน 641ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมโครงการ “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส”   (อ่าน 607ครั้ง)
  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมเดินรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  (อ่าน 622ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 589ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (อ่าน 660ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556  (อ่าน 733ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เข้ารับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบในการปั่นจักรยาน ในพิธีเปิดศูนย์บริการจักรยานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 656ครั้ง)
   สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) : ระบบพัสดุ สำหรับบุคลากร  (อ่าน 640ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  (อ่าน 644ครั้ง)
  ภาพบรรยากาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของนิสิตปริญญาตรี (IT Exit Exam) ประจำปี 2557  (อ่าน 612ครั้ง)
  พิธีส่งมอบงาน ในตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 625ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมหารือระบบการจัดการฐานข้อมูลวิดีโอของมหาวิทยาลัย”  (อ่าน 645ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 627ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น สำหรับนิสิต  (อ่าน 629ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam ) ประจำปีงบประมาณ 2557   (อ่าน 700ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้บริการโครงการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์  (อ่าน 590ครั้ง)
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557  (อ่าน 676ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2557  (อ่าน 696ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี 2557  (อ่าน 685ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557  (อ่าน 702ครั้ง)
  ออกให้บริการ โครงการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ฺและซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ ที่คณะพยาบาลศาสตร์  (อ่าน 627ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ   (อ่าน 640ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร “ให้ติดอันดับ Webometrics”  (อ่าน 718ครั้ง)
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อ่าน 637ครั้ง)

  สำนักคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  (อ่าน 36ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหลักสูตร การจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  (อ่าน 94ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหน่อง โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี และโรงเรียนบ้านดอนนาห้วยชัน  (อ่าน 79ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์คณะ/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2567  (อ่าน 81ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขวาใหญ่  (อ่าน 81ครั้ง)
  อบรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness) สำหรับผู้ดูแลระบบ  (อ่าน 252ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awareness)  (อ่าน 235ครั้ง)
  มมส จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสถาบันอุดมศึกษา  (อ่าน 336ครั้ง)
  อบรมหลักสูตรเทคนิคการใช้โปรแกรม Canva เพื่อนำเสนอผลงานอินโฟกราฟฟิก  (อ่าน 428ครั้ง)
  โครงการพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ ปลอดภัย น่าเชื่อถือ  (อ่าน 454ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint  (อ่าน 390ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคนิคการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อดิจิทัลอย่างมืออาชีพ  (อ่าน 361ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ depa จัดโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง (CODE-KA-THON)   (อ่าน 370ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมทดสอบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Documents System) ครั้งที่ 1  (อ่าน 343ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Mobile Application Development   (อ่าน 350ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำสื่อการสอนง่ายๆ สไลต์ CAMTASAI รุ่นที่ 1-3  (อ่าน 354ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ National Research Conference 2021 : NRC2021 (Business beyond the Pandemic)  (อ่าน 430ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การประชุม/สัมมนาออนไลน์ "การท่องเที่ยวอีสานใต้"  (อ่าน 426ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สนับสนุนการถ่ายทอดสัญญาณออนไลน์ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 64  (อ่าน 429ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร เตรียมพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ (สำหรับนิสิต)  (อ่าน 430ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับพื้นฐาน  (อ่าน 489ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรม "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระดับกลาง"  (อ่าน 483ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel นิสิตคณะเทคโนโลยี  (อ่าน 498ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Power BI  (อ่าน 482ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล  (อ่าน 517ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Wordpress ระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กร  (อ่าน 489ครั้ง)
  อบรมการใช้โปรแกรม Cisco Webex สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (อ่าน 480ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Webex Training เพื่อการจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ให้คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ  (อ่าน 636ครั้ง)
  อบรมโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อการสร้าง Infographics  (อ่าน 469ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับระบบสถานศึกษา 4.0"  (อ่าน 435ครั้ง)
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับบริษัทซีสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)  (อ่าน 497ครั้ง)
  เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ก้าวทัน IT ในยุคดิจิทัล"  (อ่าน 534ครั้ง)
  โครงการ ComCenter KM Day ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การทำงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19”  (อ่าน 539ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Microsoft Office365 and Teams การเรียนการสอนผ่าน Teams และ Microsoft Office365 and Power Platform  (อ่าน 472ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบออนไลน์  (อ่าน 547ครั้ง)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 838ครั้ง)
  โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2562 เรื่อง ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการให้บริการ  (อ่าน 762ครั้ง)
  ตารางสอบ MSU IT Exit Exam 2561  (อ่าน 743ครั้ง)
  อบรมโปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้งาน Classroom  (อ่าน 861ครั้ง)
  อบรม การสร้าง Infographics เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  (อ่าน 764ครั้ง)
  อบรมโปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้งาน Youtube  (อ่าน 906ครั้ง)
  อบรมพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Digital Book รุ่นที่ 5  (อ่าน 639ครั้ง)
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร การพัฒนาสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (อ่าน 1058ครั้ง)
  ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าอบรม หลักสูตร การเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี  (อ่าน 881ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดติวข้อสอบ IT Exit Exam ระหว่างเดือน มกราคม 2560   (อ่าน 895ครั้ง)
  โครงการฝึกอบรม การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 1086ครั้ง)
  โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร (Big Data Implementation)  (อ่าน 1444ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ มมส จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับบุคลากร หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office365  (อ่าน 1080ครั้ง)
  โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559  (อ่าน 895ครั้ง)
  อบรมหลักสูตร การสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  (อ่าน 913ครั้ง)
  การอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รุ่นที่ 1  (อ่าน 978ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้โปรแกรม Google Apps for Education สำหรับการใช้ Google Form เพื่อทำแบบสำรวจออนไลน์และการทำปฏิทินออนไลน์  (อ่าน 1027ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร”  (อ่าน 831ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  (อ่าน 756ครั้ง)
  การจัดการความรู้องค์กร (KM) หัวข้อ "รู้จักและเตรียมความพร้อมสำหรับบริการ IPv6 ภายในมหาวิทยาลัย"  (อ่าน 690ครั้ง)
  การจัดการความรู้องค์กร (KM) หัวข้อ “ชีวิตดี๊ ดี กับการนำ Google Apps for Education มาใช้ในการปฏิบัติงาน”  (อ่าน 695ครั้ง)
  กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559  (อ่าน 719ครั้ง)
  อบรมโปรแกรม Microsoft Office สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2  (อ่าน 649ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมการใช้งาน Microsoft Office สำหรับนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (อ่าน 726ครั้ง)
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 620ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2559  (อ่าน 755ครั้ง)
  การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559  (อ่าน 617ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)   (อ่าน 528ครั้ง)
  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train the trainer Google Apps for Education” แก่คณะเภสัชศาสตร์  (อ่าน 586ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (อ่าน 597ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2559  (อ่าน 559ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (อ่าน 536ครั้ง)
  โครงการอบรม “หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)”  (อ่าน 556ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558-2561 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (อ่าน 564ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1/ประจำปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 528ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี Google Apps For Education”  (อ่าน 615ครั้ง)
  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วย Wordpress (Multisite)  (อ่าน 598ครั้ง)
  โครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ แนวโน้มการพัฒนา Internet of Things (IoT) ในสถาบันการศึกษา  (อ่าน 588ครั้ง)
  อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2013 แก่นิสิตคณะเทคโนโลยี  (อ่าน 581ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Apps for Education ครั้งที่ 3  (อ่าน 585ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  (อ่าน 603ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Apps for Education (Early Adapter) สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (อ่าน 574ครั้ง)
  อบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (อ่าน 619ครั้ง)
  กิจกรรมการนำเสนอเทคโนโลยี Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  (อ่าน 607ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์อบรมขั้นตอนการเบิกวัสดุออกจากระบบ MIS (ตัด Stock Card) และขั้นตอนการตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ถูกวิธี  (อ่าน 555ครั้ง)
  ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการนำ Google Apps For Education มาใช้งาน ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์  (อ่าน 576ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมโปรแกรม Microsoft Office 2013 แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  (อ่าน 540ครั้ง)
  โครงการการจัดการความรู้ (Knowlege Management) ประจำปี 2558  (อ่าน 567ครั้ง)
  ประชุมการนำ Google Apps For Education มาใช้งานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 634ครั้ง)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (อ่าน 611ครั้ง)
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร ครั้งที่ 2/2558  (อ่าน 584ครั้ง)
   สำนักคอมพิวเตอร์ อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  (อ่าน 558ครั้ง)
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  (อ่าน 568ครั้ง)
  โครงการอบรม “Microsoft Office 2013 กับการสร้างงานอย่างมืออาชีพ”  (อ่าน 622ครั้ง)
  ต้อนรับนิสิตโครงการเรียนล่วงหน้า ประจำปีการศึกษา 2558  (อ่าน 574ครั้ง)
  ประชุมการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 3  (อ่าน 548ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบ MSU IT Exit Exam ครั้งที่ 2  (อ่าน 657ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมการพัฒนาระบบการให้บริการอัตโนมัติ (MSU KIOSK)  (อ่าน 564ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการทำงาน แก่นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (อ่าน 532ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 577ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับ รศ.ดร.วันชัย ริ้วไพบูลย์ อดีตผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์  (อ่าน 593ครั้ง)
  กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2558  (อ่าน 570ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลกรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อ่าน 1472ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1  (อ่าน 578ครั้ง)
  ประชุมการขออนุมัติอัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2559  (อ่าน 574ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  (อ่าน 581ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ครั้งที่ 1  (อ่าน 868ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้บริการ “โครงการส่งเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนอกสถานที่” ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์  (อ่าน 566ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกตรวจสอบอุปกรณ์ และติดตั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  (อ่าน 553ครั้ง)
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่นิสิตคณะวัฒนธรรม  (อ่าน 598ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบ MSU IT Exit Exam ประจำปี 2558  (อ่าน 620ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน IT แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม)   (อ่าน 556ครั้ง)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน  (อ่าน 559ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ร่วมสาธิตนวัตกรรม ในงานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2558  (อ่าน 578ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ออกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี  (อ่าน 578ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  (อ่าน 569ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558  (อ่าน 565ครั้ง)
  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถด้าน IT ของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)  (อ่าน 573ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับผู้ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วย  (อ่าน 572ครั้ง)
  ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557  (อ่าน 610ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  (อ่าน 608ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง  (อ่าน 631ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนา Android Application สำหรับผู้เริ่มต้น  (อ่าน 663ครั้ง)
  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อ่าน 736ครั้ง)
  การอบรมเชิงปฏิบ้ติการ หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์บนมือถือ  (อ่าน 621ครั้ง)
  บรรยากาศการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ช่วงที่ 2  (อ่าน 611ครั้ง)
  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบการใช้เงินทดรองราชการของมหาวิทยาลัย  (อ่าน 654ครั้ง)
  ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  (อ่าน 606ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ครั้งที่ 4  (อ่าน 579ครั้ง)
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2557  (อ่าน 641ครั้ง)
  บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ร่วมโครงการ “รับน้องสร้างสรรค์ ด้วยจิตสำนึก รัก มมส”   (อ่าน 607ครั้ง)
  คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมเดินรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่  (อ่าน 622ครั้ง)
  ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 589ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  (อ่าน 660ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2556  (อ่าน 733ครั้ง)
   สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) : ระบบพัสดุ สำหรับบุคลากร  (อ่าน 640ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (อ่าน 627ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น สำหรับนิสิต  (อ่าน 629ครั้ง)
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557  (อ่าน 676ครั้ง)
  ประชุมการดำเนินงานการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam)  (อ่าน 622ครั้ง)
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร “ให้ติดอันดับ Webometrics”  (อ่าน 718ครั้ง)
  พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (อ่าน 637ครั้ง)

  กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567  (อ่าน 113ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประเพณีบุญผะเหวด แห่กัณฑ์หลอน ประจำปี 2567  (อ่าน 109ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บริหาร เนื่องในวาระวันสงกรานต์ 2565  (อ่าน 347ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีบุญผะเหวด  (อ่าน 321ครั้ง)
  ทำบุญสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564  (อ่าน 405ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาฯ มมส ครบรอบ 53 ปี  (อ่าน 367ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564  (อ่าน 434ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขอพรผู้บริหาร เนื่องในวาระวันสงกรานต์ 2564  (อ่าน 483ครั้ง)
  สำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมแห่กัณฑ์หลอน ถวายกัณฑ์หลอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานประเพณีบุญผะเหวด  (อ่าน 480ครั้ง)
  ทำบุญสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563  (อ่าน 452ครั้ง)
  ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563  (อ่าน 469ครั้ง)
  ถวายเทียนพรรษา-ผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563  (อ่าน 531ครั้ง)
  สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 และร่วมจัดตั้งโรงทาน  (อ่าน 775ครั้ง)
  สืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปี 2562  (อ่าน 699ครั้ง)
  ร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562   (อ่าน 645ครั้ง)
  งานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  (อ่าน 621ครั้ง)
  ร่วมงานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2562 ชื่องาน แห่กัณฑ์หลอน กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์คาถาพัน  (อ่าน 667ครั้ง)