แบบประเมินความพึงพอใจการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU IT Exam)
 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ (งานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ/การให้บริการ (งานพัฒนาระบบสารสนเทศ)
 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้)
 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานโทรศัพท์)
 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล)
 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)
 แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์)