นโยบายระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (ปี 2562)
 วัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015 (ปี 2562)
 นโยบายระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (ปี 2563)
 วัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2015 (ปี 2563)
 (MSU-QM-9001-01)คู่มือระบบบริหารคุณภาพ(Quality System Manual))
 (MSU-QP-9001-02)ระเบียบปฏิบัติงาน โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการอบรม
 (MSU-QP-9001-03)ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมเอกสาร
 (MSU-QP-9001-05)ระเบียบปฏิบัติงาน การตรวจติดตามภายใน
 (MSU-QP-9001-09)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน
 (MSU-QP-9001-10)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
 (MSU-QP-9001-11)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการพอร์ตและระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 (MSU-QP-9001-12)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการฝากเครื่องแม่ข่าย
 (MSU-QP-9001-13)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
 (MSU-QP-9001-14)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 (MSU-QP-9001-15)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์
 (MSU-QP-9001-16)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการประชุมทางไกลและถ่ายทอดสด
 (MSU-QP-9001-17)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 (MSU-QP-9001-18)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
 (MSU-QP-9001-19)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (MSU-QP-9001-20)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการการพัฒนานิสิตให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (MSU-QP-9001-21)ระเบียบปฏิบัติงาน การให้บริการติดตั้งเบอร์ใหม่และยกเลิกการใช้งานระบบโทรศัพท์
 (MSU-QP-9001-22)ระเบียบปฏิบัติงาน ขั้นตอนปฏิบัติงานซ่อมและบำรุงรักษางานเครือข่ายและการสื่อสาร
 (MSU-QP-9001-04)ระเบียบปฏิบัติงาน การควบคุมบันทึก
 (MSU-QP-9001-08)ระเบียบปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักฯ
 (FM-MSU-QP-9001-09-1)แบบบันทึกขอใช้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน
 (FM-MSU-QP-9001-10-1)แบบบันทึกขอใช้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน
 (FM-MSU-QP-9001-11-1)แบบบันทึกขอใช้บริการฝากเครื่องแม่ข่าย
 (FM-MSU-QP-9001-11-1)แบบบันทึกขอใช้บริการพอร์ตและระบบรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายฯ
 (FM-MSU-QP-9001-13-1)การให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
 (FM-MSU-QP-9001-14-1)แบบฟอร์มขอรับรหัสและผลิตภัณฑ์ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมของไมโครซอฟต์
 (FM-MSU-QP-9001-14-2)แบบฟอร์มขอรับบริการบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
 (FM-MSU-QP-9001-15-1)แบบฟอร์มการขอใช้บริการคอมพิวเตอร์
 (FM-MSU-QP-9001-17-1)แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนา
 (FM-MSU-QP-9001-17-2)แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
 (FM-MSU-QP-9001-17-3)แบบฟอร์มตรวจรับงานตามโครงการ-ขอบเขตงาน
 (FM-MSU-QP-9001-19-1)แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม
 (FM-MSU-QP-9001-19-2)แบบตอบรับเป็นวิทยากร
 (FM-MSU-QP-9001-19-3)แบบลงทะเบียนฝึกอบรม
 (FM-MSU-QP-9001-20-1)report2562
 (FM-MSU-QP-9001-21-1)แบบบันทึกขอใช้บริการติดตั้งใหม่ยกเลิกเบอร์โทรศัพท์
 (FM-MSU-QP-9001-22-1)การให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์