อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล)
ประธานกรรมการ ประวัติ
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป)
กรรมการ ประวัติ
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์)
กรรมการ ประวัติ
  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง)
กรรมการ ประวัติ
  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์)
กรรมการ ประวัติ
  ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง กรรมการ ประวัติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มลฤดี เชาวรัตน์ กรรมการ ประวัติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัตต์ เจ่าสกุล กรรมการ ประวัติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ คุ้มมะณี กรรมการ ประวัติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม กรรมการ ประวัติ
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี)
กรรมการและเลขานุการ ประวัติ
  รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ดร.สมหมาย ขันทอง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประวัติ
คำสั่ง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563