อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประธานกรรมการ ประวัติ
  คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กรรมการ ประวัติ
  คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ กรรมการ ประวัติ
  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ ประวัติ
  ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไป กรรมการ ประวัติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ เจ่าสกุล กรรมการ ประวัติ
  รองศาสตราจารย์เอื้อน ปิ่นเงิน กรรมการ ประวัติ
  อาจารย์ ดร.จรวย สาวิถี กรรมการ ประวัติ
  นายทวี ศรีบุศย์ดี กรรมการ ประวัติ
  นางพรพิมล นโนชัย กรรมการ ประวัติ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ ละม่อม กรรมการ ประวัติ
  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กรรมการและเลขานุการ ประวัติ
  นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประวัติ