สำนักงานเลขานุการ
          มีหน้าที่ประสานงานทั่วไปกับฝ่าย/งานต่าง ๆ ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งประกอบด้วย งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานและการประชุม งานแผนและงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานยานพาหนะ และงานประชาสัมพันธ์


ฝ่ายระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ประกอบด้วย
          1) งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่บริหารจัดการและบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core/Distributed/Access Switch) เชื่อมต่อและกระจายสัญญาณด้วยสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ การบริหารจัดการความเร็วของการสื่อสารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการให้บริการโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
          2) งานระบบโทรศัพท์ มีหน้าที่บริหารจัดการระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย บริการติดตั้งชุมสายโทรศัพท์ บริการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ภายใน ติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์สายตรง ติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ระบบ IP-Phone การเชื่อมต่อชุมสายโทรศัพท์ การตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข และบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์


ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
          1) งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีหน้าที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์และแหล่งเรียนรู้เสมือนจริง จัดหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) จัดสรรพื้นที่สำหรับให้บริการการสร้างแหล่งเรียนรู้ ควบคุมบัญชีผู้ใช้งาน พัฒนาแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่แหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
          2) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ (MIS) พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานและของมหาวิทยาลัย
          3) งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สังคม การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และชุมชน จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย


ฝ่ายบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบด้วย
          1) งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ให้บริการซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ บริการ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูล จัดอบรมสัมมนา สำหรับจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารจัดการและให้บริการด้านซอฟท์แวร์ บริการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
          2) งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล มีหน้าที่ให้บริการห้องประชุมทางไกลที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี และที่งานประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรุงเทพมหานคร และให้บริการถ่ายทอดสดโครงการ-กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยผ่านอินเทอร์เน็ต
          3) งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย