1. งานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
          มีหน้าที่บริหารจัดการ ให้บริการ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายหลัก (Core/Distributed/Access Switch) การเชื่อมต่อและกระจายสัญญาณด้วยสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ระบบรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง และระบบโทรศัพท์ภายใน ดูแลบำรุงรักษาชุมสายโทรศัพท์ บริการติดตั้งเครื่องรับโทรศัพท์ภายใน ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข และบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์

2. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
          มีหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศใหม่เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกลาง และดูแลปรับปรุงระบบสารสนเทศ (เดิม) ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. งานพัฒนาศักยภาพและสื่อสารองค์กร
          มีหน้าที่บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฝึกอบรม ทดสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่นิสิต บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และชุมชน จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานและของมหาวิทยาลัย

4. งานบริการนวัตกรรมดิจิทัล
          มีหน้าที่ให้บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Classroom บริการซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ ควบคุมบัญชีผู้ใช้งาน บริการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับนิสิต บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พัฒนาและเผยแพร่สื่อดิจิทัล(Digital Book) เพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

5. งานบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
          มีหน้าที่ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน สืบค้นข้อมูล จัดอบรม สัมมนา ให้บริการห้องจัดการเรียนการสอนและสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ให้บริการห้องประชุมและควบคุมระบบประชุมออนไลน์

6. งานบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
          มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับนิสิต บุคลากร และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

7. งานบริหารทั่วไป
          ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุม งานบุคคล งานยานยนต์

8. งานแผนและคลัง
          ดำเนินงานเกี่ยวกับงานแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี