ปรัชญา
          บริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าไอซีที


วิสัยทัศน์ (Vision)
          เป็นองค์กรให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ


พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. วางแผนและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทสเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
  4. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นักเรียน นิสิต บุคลากร และชุมชน
ค่านิยมองค์กร
          บริการด้วยใจ สร้างเสริมนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านไอซีที
          SERVER
              S = Serveice mind (บริการด้วยใจ)
              E = Early Response (ตอบสนองผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว)
              R = Respectful (ให้เกียรติผู้รับบริการ)
              V = Value (การพัฒนางานอย่างมีคุณค่า)
              I = Innovative (พัฒนานวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้)
              C = Courtesy (สุภาพอ่อนโยน)
              E = Excellence (พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ)


ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 1      พัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
          ยุทธศาสตร์ที่ 2      พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3      พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
          ยุทธศาสตร์ที่ 4      ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่นิสิต บุคลากร
                                    และหน่วยงานภายนอก
          ยุทธศาสตร์ที่ 5      พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ