ปรัชญา
          พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์สู่ Smart University

วิสัยทัศน์ (Vision)
          สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University

พันธกิจ (Mission)
  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
  3. บริการเทคโนโลยีดิทิจัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย
  4. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

สมรรถนะหลัก :
          Efficient Services : บริการที่มีประสิทธิภาพ
          Job Achievement Focus : มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน
          Expertise : มืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร
          SMART
          S : service mind (บริการที่ดี)
          M : moral and ethics (ธรรมาภิบาลและจริยธรรม)
          A : achievement (มุ่งความสำเร็จ)
          R : responsibility (ความรับผิดชอบ)
          T : team work (การทำงานเป็นทีม)

ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 1      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
          ยุทธศาสตร์ที่ 2      พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลกลางให้เชื่อมโยงและใช้งานร่วมกันได้
          ยุทธศาสตร์ที่ 3      พัฒนานิสิตและบุคลากรให้พร้อมสำหรับยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
          ยุทธศาสตร์ที่ 4      บริการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ
          ยุทธศาสตร์ที่ 5      พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล