ปรัชญา
          บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ด้านการศึกษา การวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีตลอดชีวิต


วิสัยทัศน์ (Vision)
          เป็นองค์กรให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การได้รับมาตรฐานสากล ในปี 2564
          นิยาม มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เช่น ISO9001:2008/ ISO14001/ ISO/IEC 27001:2005


พันธกิจ (Mission)
  1. กำหนดนโยบายเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ICT Center,Planning and Standard)
  2. พัฒนาโครงข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของมหาวิทยาลัย (ICT Infrastructure)
  3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามพันธกิจมหาวิทยาลัย (ICT for University)
  4. พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย (ICT for Life Long Learning)
  5. พัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT for Service)
  6. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล (ICT for Good Governance)
ค่านิยมองค์กร
          ทำงานอย่างชาญฉลาด รู้จักบริหารจัดการ และคาดการณ์เห็นถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน (WORK FAST, WORK SMART)ยุทธศาสตร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 1      พัฒนานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายในระดับชาติ
          ยุทธศาสตร์ที่ 2      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
          ยุทธศาสตร์ที่ 3      พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์
          ยุทธศาสตร์ที่ 4      พัฒนานวัตกรรม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ และให้บริการวิชาการด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
          ยุทธศาสตร์ที่ 5      พัฒนาการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางไกล
          ยุทธศาสตร์ที่ 6      พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล