หน้าแรก

   สำหรับนิสิต
   สำหรับบุคลากร
   สำหรับบุคคลทั่วไป
   บัญชีผู้ใช้งาน

  กิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์

  ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

  สื่อพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัล

  การอบรมออนไลน์

  ปฏิทินกิจกรรมสำนักคอมฯ

  งานบริการสำนักคอมพิวเตอร์

   ระบบพิสูจน์ตัวตน
   อีเมล์ @msu.ac.th
   อีเมล์ @o365.msu.ac.th
   บริการซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
   บริการห้องคอมพิวเตอร์
   ห้องการสอนออนไลน์/สอบวิทยานิพนธ์
   ห้องประชุม/ห้องประชุมออนไลน์
   บริการ MSU-Net WiFi
   บริการ VPN
   MSU IT ExitExam
   MSU e-Learning/Google Classroom
   E-book/Thai mooc
   บริการ Cisco Webex
   กฎหมาย/นโยบายเทคโนโลยีดิจิทัล
   ระบบ MIS
   อบรมบุคลากร,นิสิต
   ซ่อมโทรศัพท์ภายใน
   บริการซ่อมคอมพิวเตอร์
   บริการโปรแกรม Antivirus

  เกี่ยวกับเรา

   ประวัติสำนักคอมพิวเตอร์
   ปรัชญา วิสัยทัศน์
   ภารกิจหน่วยงาน
   โครงสร้างการบริหารงาน
   ผู้บริหาร
   คณะกรรมการประจำสำนักฯ
   บุคลากร
     กลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
     กลุ่มงานบริหาร
   แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการ
   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

  บริการของหน่วยงาน

   สำหรับนิสิต
   สำหรับบุคลากร
   บริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
   บริการสนับสนุนการเรียนการสอน/สนับสนุนองค์กร

  สื่อประชาสัมพันธ์

   กิจกรรมสำนักคอมพิวเตอร์
   ข่าวประกาศสำนักคอมพิวเตอร์

  ระบบบริหารคุณภาพ

  เอกสารดาวโหลด

  ติดต่อเรา

  แผนผังเว็บไซต์