แนวปฏิบัติสำหรับการจองห้องประชุม

1. ตรวจสอบตารางการใช้ห้องจากปฏิทินด้านล่าง
2. สามารถจองห้องประชุม ผ่านการจองผ่านแบบฟอร์มจองห้องประชุมออนไลน์
3. ผู้ขอรับบริการรอรับอีเมล์ยืนยันการจองห้องประชุม และตรวจสอบสถานะได้ที่ปฏิทินห้องประชุม หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 1 วัน โปรดติดต่อ 2244 (เบอร์ภายใน) หรือ โทร. 043-754-350
4. ผู้ขอรับบริการจะต้องส่งหนังสือบันทึกข้อความ ตามมาภายหลังการจองใช้ห้องประชุมทุกครั้งหรือ ไม่ก็นำมาส่งในวันที่มาใช้ห้องประชุม

งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล

          งานวีดีทัศน์ทางไกล ทำหน้าที่ให้บริการห้องเรียนและห้องประชุมทางไกลแบบสื่อสารสองทาง โดยให้บริการในวันราชการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และเวลานอกราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. ในวันหยุดราชการให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยจัดให้บริการห้องเรียนทางไกลและห้องประชุมทางไกลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลไปตามส่วนต่าง ๆ หรือใช้ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต ป.โท หรือ นิสิต ป.เอก ไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ โดยมีห้องประชุมทางไกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการได้ ดังนี้
1. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มีความจุที่นั่ง 80 ที่นั่ง สามารถประชุมทางไกลได้พร้อมกัน 2 จุด
2. ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มีความจุที่นั่ง 40 ที่นั่ง สามารถประชุมทางไกลได้พร้อมกัน 6 จุด
3. ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามชั้น 14 สกอ. กรุงเทพ มีความจุไม่เกิน 20 ที่นั่ง
4. ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง B313 มีความจุที่นั่ง 40 ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต ป.โท หรือ นิสิต ป.เอก

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล ห้อง B-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หมายเลขภายใน 2409

ตารางห้องประชุม (สำนักคอมพิวเตอร์)

รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
ห้อง B-313 มีความจุที่นั่ง 40 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย ชั้น 4 ห้อง B-412
มีความจุที่นั่ง 80 ที่นั่ง

ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 ห้อง B-413
มีความจุที่นั่ง 10 ที่นั่ง