งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล

          งานวีดีทัศน์ทางไกล ทำหน้าที่ให้บริการห้องเรียนและห้องประชุมทางไกลแบบสื่อสารสองทาง โดยให้บริการในวันราชการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. และเวลานอกราชการ ตั้งแต่เวลา 16.30 – 20.30 น. ในวันหยุดราชการให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยจัดให้บริการห้องเรียนทางไกลและห้องประชุมทางไกลเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล การประชุมทางไกลไปตามส่วนต่าง ๆ หรือใช้ในการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต ป.โท หรือ นิสิต ป.เอก ไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ โดยมีห้องประชุมทางไกลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการได้ ดังนี้
1. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มีความจุที่นั่ง 80 ที่นั่ง สามารถประชุมทางไกลได้พร้อมกัน 2 จุด
2. ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มีความจุที่นั่ง 40 ที่นั่ง สามารถประชุมทางไกลได้พร้อมกัน 6 จุด
3. ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามชั้น 14 สกอ. กรุงเทพ มีความจุไม่เกิน 20 ที่นั่ง
4. ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง B313 มีความจุที่นั่ง 40 ที่นั่ง เหมาะสำหรับใช้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิต ป.โท หรือ นิสิต ป.เอก

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานถ่ายทอดสัญญาณและประชุมทางไกล ห้อง B-301 สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 หมายเลขภายใน 2409

แนวปฏิบัติการขอใช้บริการ

1.ผู้ขอรับบริการสามารถโทรศัพท์ประสานงานเบื้องต้น ได้ที่ 0-4375-4350 0-4375-4352 หรือโทรภายใน 2409 2455 หรือ ที่ website : https://ccservice.msu.ac.th
2.ผู้ขอใช้บริการจะต้องทำบันทึกข้อความขอรับบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่ website : https://ccservice.msu.ac.th
3.หลังจากได้รับอนุมัติการขอรับบริการแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบ
4.หากผู้ขอรับบริการต้องการนำเสนอสื่อหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการก่อนใช้งานล่วงหน้า 1 วันทำการ

แนวปฏิบัติการขอใช้บริการห้องประชุมทางไกล

1.ผู้ขอรับบริการประสงค์จะใช้ห้องประชุมทางไกล สังกัดงานการประชุมกองกลาง ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี กรุณาติดต่อเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ 0-4375-4374 หรือโทรภายใน 1277, 1291
2.ผู้ขอรับบริการประสงค์จะใช้ห้องประชุมทางไกล สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี กรุณาติดต่อเพื่อขอรับการบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ 0-4375-4350, 0-4375-4352 หรือโทรภายใน 2409, 2455
3.หลังจากได้รับอนุมัติการขอรับบริการแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังผู้ขอรับบริการเพื่อแจ้งผลการอนุมัติให้ทราบ
4.หากผู้ขอรับบริการต้องการนำเสนอสื่อหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการก่อนใช้งานล่วงหน้า 1 วันทำการ

แนวปฏิบัติการบริการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.ผู้ขอรับบริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ได้ที่ 0-4375-4350 0-4375-4352 หรือโทรภายใน 2409, 2455
2.ผู้ขอรับบริการจะต้องทำหนังสือระบุกำหนดวันเวลาถ่ายทอดสด พร้อมแนบกำหนดการจัดกิจกรรม / โครงการ ทุกครั้ง
3.ผู้ขอรับบริการจะต้องแนบไฟล์โปสเตอร์นามสกุล psd หรือ ai ที่ผ่านการ public files เรียบร้อยแล้ว เพื่อนำมาจัดทำเป็นหน้าเว็บไซต์ถ่ายทอดสด
4.การใช้เพลงประกอบกิจกรรมต่างๆ จะต้องดำเนินการขอลิขสิทธิ์การใช้เพลงให้ถูกต้องหรือสามารถยืนยันการใช้สิทธิ์อย่างถูกต้อง

รายละเอียดห้องประชุมทางไกล

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มีความจุที่นั่ง 80 ที่นั่ง

ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มีความจุที่นั่ง 40 ที่นั่ง

ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามชั้น 14 สกอ. กรุงเทพ มีความจุไม่เกิน 20 ที่นั่ง

ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง B313 มีความจุที่นั่ง 40 ที่นั่ง