ข้อมูลเผยแพร่ (ITA)

1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 9 เดือน
     - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
7. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566