หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์
(Mrs. Sireewan Tatiyarat)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้ากลุ่มงาน

  2622
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2 มิถุนายน 2540
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. การจัดฝึกอบรมให้กับนิสิต บุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ
2. การบริหารจัดการจัดสอบ MSU IT EXIT EXAM
ประวัติการทำงาน :
2540-2550 พัฒนาระบบสารสนเทศ
2551-2563 การจัดฝึกอบรมให้กับนิสิต บุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี วทบ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาราชภัฎนครราชสีมา
ระดับปริญญาโท วทม. สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นายปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว
(Mr. Piyapong Moonsrikaew)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างาน

  2447
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2553
หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
2553-ปัจจุบัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายธนศาสตร์ สุดจริง
(Mr. tanasat Sudjing)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  2458
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ธันวาคม 2551
หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาระบบสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน :
2549 -2551 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2551- ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติการ สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
พ.ศ. 2536 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
พ.ศ. 2538 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
พ.ศ. 2549 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสื่อนฤมิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2559 ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นางสาวบัณฑิตา อวิโรธน์
(Miss Bandita Awiroth)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  2344
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 9 ตุลาคม 2549
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. ให้บริการและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการMISระบบเดิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
3. ให้คำแนะนำการใช้งาน MS TEAM สำหรับงานสำนักงานแก่คณะและหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
2549-ปัจจุบัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
2549 วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
2559 วท.ม เทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภูวดล โคตรบรรเทา
(Mr. Puvadon Khodbunthao)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  2458
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ตุลาคม 2561
หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประวัติการทำงาน :
2561-ปัจจุบัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวพรพรรณ ณ จัตุรัส
(Miss Pornpan na jutturat)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
  2447
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 พฤษภาคม 2566
หน้าที่รับผิดชอบ :
ออกแบบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และลื่อกราฟฟิก มัลติมีเดีย
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายสิทธิ์ เอมดี
(Mr. Siddhi Emdee)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างาน

  4012
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 10 มิถุนายน 2551
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. วิทยากรหรือผู้ให้ความรู้อบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล แก่ นิสิต บุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ
2. พัฒนาสื่อดิจิทัลคอนเทนท์ CAI CBT สำหรับการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนิสิตและบุคลากร แบบออนไลน์
3. งานด้าน Graphic Design , WebGrphic Design Webcontents
4. การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
5. งานด้านกฏหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน :
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่ม e-Education ฝ่ายสนับสนุนระบบงาน โครงการกวดวิชาทางอินเตอร์เน็ต www.tutor2you.com (T2U)
บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด (ไทยทีวีสีช่อง 3) งานอินเทอร์เน็ต ฝ่ายประชาสัมพันธ์
บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) งานมัลติเพลทฟอร์ม ฝ่ายการตลาด
บริษัท CAWOW Experience งาน Grphic Design ฝ่ายการตลาด
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขา การจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
นักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์
(Mrs. Sireewan Tatiyarat)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
(Computer Technical Officer)
  2622
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2 มิถุนายน 2540
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. การจัดฝึกอบรมให้กับนิสิต บุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ
2. การบริหารจัดการจัดสอบ MSU IT EXIT EXAM
ประวัติการทำงาน :
2540-2550 พัฒนาระบบสารสนเทศ
2551-2563 การจัดฝึกอบรมให้กับนิสิต บุคลากรสายสนับสนุน และสายวิชาการ
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี วทบ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาราชภัฎนครราชสีมา
ระดับปริญญาโท วทม. สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นางสาวสุกัญญา สิตวัน
(Miss Sukanya Sitawan)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  2766
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 สิงหาคม 2549
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. พัฒนา/ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. พัฒนา/ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน :
2547 บริษัท ไอ.ซี.โอ. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ISEO IMPORT EXPORT CO..LTD)
2548-2549 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2549-2551 พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2551-2552 พนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปช่วยราชการงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553-2556 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ไปปฏิบัติงาน ณ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2554 มีการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ กพ)
2557-ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
2546 ระดับปริญญาตรี (วท.บ) วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายชโลธร พลอยสุภา
(Mr. Chalotorn Ploysupa)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
  2777
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : -
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. จัดการทดสอบ IT Exit Exam
ประวัติการศึกษา :
ระดับปริญญาตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นางสาวพรพรรณ โตจำเริญ
(Miss. Pornpan Tochamreon )
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
  4012

นายวิทยา ชื่นชม
(Mr. Vittaya Chuinchom)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างาน

  4007
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ตุลาคม 2547
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. ควบคุมดูแลระบบให้บริการและบัญชีผู้ใช้งาน Office365 for Educatiob
2. ควบคุมดูแลระบบให้บริการและบัญชีผู้ใช้งาน G-suite for education
3. บริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์พิสูจน์ตัวตน
4. ควบคุมดูแลการให้บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์แก่บุคลากรและนิสิต
ประวัติการทำงาน :
1 ต.ค. 2547 - 12 เม.ย. 2549 พนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี บธบ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
(Mr. Dulyathap Pattaragosol)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ
(Computer Technical Officer)
  2822
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 27 กุมภาพันธ์ 2538
หน้าที่รับผิดชอบ : กำกับ ติดตาม สั่งการ เกี่ยวงานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การบริการเทคโนโลโยและสารสนเทศ การผลิตสื่อดิจิตอล และการประชุมทางไกล
ประวัติการทำงาน : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
อ.วท. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ว.ทม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
นายนพนัย เนื่องอุดม
(Mr. Noppanai Nuengudom)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  4011
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 16 พฤศจิกายน 2554
หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาระบบสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติการทำงาน :
บริษัท D.T.C. Enterprise Co., Ltd.
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ
(Miss. Atitaya)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
  2435

นายไพฑูรณ์ ศรีพลลา
(Mr. Paitool Sripolla)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
(Audio-Visual Technical Officer)

หัวหน้างาน

  2244
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2540
หน้าที่รับผิดชอบ :
งานดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ของสำนักคอมพิวเตอร์
งานบันทึกภาพ บันทึกเสียง / ตัดต่อVDO กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ควบคุมการใช้ห้องการเรียนการสอนออนไลน์
งานประชาสัมพันธ์กิจกรรม และการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ ผ่านรายการวิทยุ/โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์
ประวัติการทำงาน :
2540-2562 ปฏิบัติงานด้านดูและระบบโทรศัพท์ ของ มมส.
2554-2556 ปฏิบัติงาน หัวหน้าสถานีวิทยุ MSU Radio 102 MHz. (สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม )
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี สาขาการศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
นายรัชพงษ์ ทะลาสี
(Mr. Rachaphong Talasee)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
(Audio-Visual Technical Officer)
  2409
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 พฤษภาคม 2545
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการประชุมทางไกล ให้บริการถ่ายทอดสด ให้บริการงานโสตทัศนูปกรณ์สำนักคอม
ประวัติการทำงาน : ทำงานด้านนี้มา 23 ปี
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท
นายสหัสธรรม แสนแก้ว
(Mr. Sahattham Seankeaw)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  4005
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 ตุลาคม 2547
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. ดูแล ปรับปรุง พัฒนาห้องบริการ ติดตั้งโปรแกรมและการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ห้องบริการคอมพิวเตอร์สำนักคอมพิวเตอร์ งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการฝึกอบรม B314, B315, B410, B411, B414, B415 สำหรับ บุคลากร นิสิต ภายในมหาวิทยาลัย และ บุคคล ภายนอก มีการประเมิน ความพึงพอใจ ผู้มาใช้ห้องบริการคอมพิวเตอร์
2. ดูแลปรับปรุง พัฒนาห้องบริการ และบริการห้องเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องบริการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์
3. สำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม บำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นในห้องบริการคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการให้พร้อมใช้งานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน สำรวจ ตรวจสอบ ติดตาม บำรุงรักษาและซ่อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นในห้องบริการคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการให้พร้อมใช้งานตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน B314, B315, B410, B411, B414, B415 ห้องบริการคอมพิวเตอร์หอพักราช พฤกษ์ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ศูนย์สุนทรีย ภาพ และเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติงาน
4. ดูแลตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานการให้บริการห้องบริการเรียนรู้ด้วยตนเองหอพักราชพฤกษ์
5. ดูแลตรวจสอบ ติดตาม ประสานงานการให้บริการห้องบริการเรียนรู้ด้วยตนเองศูนย์สุนทรียภาพและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6. สำรวจ ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน การดำเนินวานคำรับรองการปฏิบัติงานราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี การบรหารความเสี่ยงและคอบคุมภายใน หารพัฒนาระบบคุณภาพ (ISO) งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯลฯ
8. ภาระงานอื่นๆ ด้านการพัฒนาตนเอง เช่น การประชุม สัมมนา อบรม ฝึกอบรม ในสาขาวิชาชีพ และ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สามารถนำไปพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ประวัติการทำงาน :
ปี พ.ศ. 2543 - 2545 ปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งช่างเทคนิส
ปี พ.ศ. 2546 - 2548 ปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2548 - 2549 ปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2549 - 2555 ปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2555 - 2563 ปฏิบัติงานที่สำนักคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี บธบ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายจตุพล ไชยโสดา
(Mr. Chatupol Chaisoda)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
  2455
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2554
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลห้องคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน : ดูแลห้องประชุมทางไกล, ปฏิบัติงาน one stop
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี

นายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์
(Mr. Wongsawat Tepasuk)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างาน

  2768
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 1 มิถุนายน 2543
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
นายชาญวิทย์ ภาแกดำ
(Mr. Chanwit Phakaedam)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  2454
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 29 มิถุนายน 2544
หน้าที่รับผิดชอบ : งานระบบเครือข่าย
ประวัติการทำงาน :
2544- ปัจจุบัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ปวช.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิค มหาสารคาม
ปวส.ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (งานคอมพิวเตอร์) วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฎ มหาสารคาม
กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสุรเชษฐ์ ตั้งทรัพย์สกุล
(Mr. Surachet Tangsapsakul)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  2709
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 24 พฤษภาคม 2549
หน้าที่รับผิดชอบ : ระบบเครือข่าย Firewall, IPS, Antivirus และให้คำปรึกษาอเกี่ยวกับการใช้ Internet
ประวัติการทำงาน :
2549-ปัจจุบัน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี
นายรัตนเดช ชมภูนุช
(Mr. Ruttanadech Choompoonuch)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  2499
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2 สิงหาคม 2553
หน้าที่รับผิดชอบ :
1. สำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนปรับปรุงระบบเครือข่ายและการสื่อสาร (Network communications) ของมหาวิทยาลัย และจัดทำคุณลักษณะ (TOR) เพื่อขอเสนออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
2. สำรวจและจัดทำแผนปรับปรุงและขยายระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Server) มหาวิทยาลัย และจัดทำคุณลักษณะ (TOR) เพื่อขออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
3. ดำเนินการตามแผนการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณ
4. ดำเนินการตามแผนการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
5. ตรวจสอบและจัดทำแผนร่วมกันสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณที่ดำเนินการโดยผู้ประกอบการ หรือ หน่วยงานภายนอก
6. ติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ รายงาน ภาพร่วมการให้บริการระบบเครือข่าย (MSU-Net Network Analysis)
7. กำหนดค่า ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาส่วนของบริการระบบทางเครือข่ายที่รับผิดชอบโดยตรง
- บริการระบบพิสูจน์ตัวตน
- ระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file)
- ระบบปรับเทียบเวลามาตรฐานทาง Internet (NTP Service)
- ระบบบริการจัดสรร และบริหารจัดการ หมายเลขไอพี DHCP Server (IP Address Management)
- ระบบ Hosting สำหรับจัดทำ Web site และฐานข้อมูล (เริ่ม 1 พ.ค.63)
- ระบบรายงานข้อมูลและสถิติระบบเครือข่าย (Report Network Monitoring)
- บริการ จัดหา ใบรับรอง สนับสนุนการให้ บริการ SSL (https) ภายในมหาวิทยาลัย
- บริการ จัดหา Cloud Server สำหรับให้บริการ ภายในมหาวิทยาลัย
- การกำหนดค่าการทำงานของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Switch , Router)
8. วิเคราะห์ กำหนดค่าอุปกรณ์ และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายระดับหน่วยงาน / คณะ ที่รับผิดชอบหลัก
- Cisco 6509 Node อาคารบริการกลาง พล่าซ่า
- สำนักวิทยบริการ
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะสาธารณะสุขศาสตร์
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะศิลปกรรมศาสตร์
- คณะบัญชี ม.ใหม่
- กลุ่มหอพัก ม.ใหม่ : หอพยัคภูมิ , หอเชียงยืน , หอยางสีสุราช , หอวาปีปทุม
- คณะวิทยาการสารสนเทศ
- คณะมนุษยศาสตร์
- คณะบัญชี ม.เก่า
- สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
- คณะมนุษยศาสตร์
- ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
9. ให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง(Consulting) และ ประสานงานหน่วยงาน โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตอบข้อซักถาม/ให้คำปรึกษา เช่น จาก โทรศัพท์ , Facebook , Email
10. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของ Outsource ในการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจจ้าง
11. สำรองข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการระบบที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในข้อ 7 และ 8
12. คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์เครือข่าย/ ระบบปฏิบัติเครือข่าย
13. คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ /ตรวจรับครุภัณฑ์
14. รับผิดชอบดำเนินงานตัวบ่งชี้ ในคำรับรองการปฏิบัติราชการ /การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
15. ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม และ การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่การศึกษา ห้องเรียน พื้นที่ส่วนกลางในส่วนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ บริษัท AWN (2562-2565) (AIS)
16. ติดตามตรวจสอบการให้บริการภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
17. ให้คำปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้บริการระบบเครือข่าย หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
18. ประชุม/ติดตาม สถานะของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
19. สนับสนุนการให้บริการขั้นสูงให้กับผู้ดูแลระบบ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
20. ประสานงาน /แจ้งปัญหาการให้บริการ /แก้ไขปัญหา กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) และ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Uninet)
ประวัติการทำงาน :
1.คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้่นฐาน มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
2.คณะกรรมการมหาวิทยาลัยดิจิทัล พ.ศ.2562
3.คณะทำงานปรับปรุงระบบทะเบียน พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
4.คณะทำงานพัฒนาการให้บริการระบบเครือข่าย IPv6 พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
5.คณะทำงานการให้บริการ ระบบเครือข่ายไร้สาย MSU-Net และความร่วมมือกับเอกชน
6.คณะทำงานการให้บริการระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย กับ ธนาคาร SCB
7.คณะผู้จัดงาน และผู้ประสานงานหลัก งาน WUNCA ครั้งที่ 36
8.หัวหน้างานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร พ.ศ. 2560-2563
ประวัติการศึกษา :
2558 วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ (ก2)
2552 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2548 มัธยมศึกษา โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
นายวีระศักดิ์ ศรีวงยาง
(Mr. Weerasak Sriwongyang)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  4020
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 4 มิถุนายน 2556
หน้าที่รับผิดชอบ : ดูแลระบบเครือข่ายหลัก
ประวัติการทำงาน :
2555 - Technical Support, Virtual Link Solutions Co., Ltd.
2556 - System Engineer, Ruth Victor (Thailand) Co.,Ltd.
ประวัติการศึกษา :
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายสถาพร ไชยปัญหา
(Mr. Sathaporn Chaipunha)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)
  4000
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 3 มีนาคม 2551
หน้าที่รับผิดชอบ : ระบบโทรศัพท์
ประวัติการทำงาน : ระบบโทรศัพท์, ตู้สาขา, IP Phone
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายบุญฤทธิ์ สุขี
(Mr. Boonyarit Sukee)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(Computer Technical Officer)
  4001
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 2545
หน้าที่รับผิดชอบ :
ปฏิหน้าที่ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือแจ้งออนไลน์หรือทางโทรศัพท์
ออกปฏิบัติงานแต่ละวัน ติดตั้งซ่อมแก้ไข ระบบโทรศัพท์ภายใน ระบบสายตรง(TOT) ระบบ IP Phone
งานที่ได้รับมอมหมาย ดูแลไฟฟ้าประปาภายในสำนัก ดูสายใยแก้วนำแสง
ประวัติการทำงาน :
2545- ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
ปวส.สาขาไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นายเอกชัย นาทันรีบ
(Mr. Eakkachai Natanreeb)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
ช่างเทคนิค
(Technician)
  4010
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 15 พฤษภาคม 2561
หน้าที่รับผิดชอบ : ติดตั้ง ดูแล ซ่อมแซม ระบบเครือข่าย และระบบโทรศัพท์ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระบบไฟฟ้า ประปาภายในสำนักคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน :
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด
ประวัติการศึกษา :
2549 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์
2551 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนกมลาไสย
2553 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทตนิคกาฬสินธุ์
2554 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง จากวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

นายสุรจิต ธรรมจักร์
(Mr. Surajit Dhummachak)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
(Computer Technical Officer)

หัวหน้างาน

  2415
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 10 กุมภาพันธ์ 2547
หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน :
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี
นายจรินทร์เดช จำรัสภูมิ
(Mr. Jarindach Jamruspom)
E-mail: 
[email protected]
[email protected]
ประวัติ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
(Computer Technician)
  2415
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน : 15 พฤษภาคม 2561
หน้าที่รับผิดชอบ : ให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน :
2548-2553 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม
2553 -2555 พนักงานคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยศรีพยาบาลมหาสารคาม
2555-2556 เจ้าหน้าที่วิจัย วิทยาลัยอาชีวะ มหาสารคาม
2556-2561 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2561- ปัจจุบัน พนักงานคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการศึกษา :
มัธยมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ มหาสารคาม