ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)
ดร.สมหมาย ขันทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล
ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชาญวิทย์ ภาแกดำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี