ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
Asst. Prof. Dr.Charuay Savithi
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Computer Science)
อีเมล์ : charuay.s@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2457
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ดร.สมหมาย ขันทอง
Dr.Sommai Khantong
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Information System)
อีเมล์ : sommai.k@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2453

ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
Dr.Nattakarn Shutimarrungson
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการเทคโนโลยีและแผนพัฒนาดิจิทัล
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อีเมล์ : nattakarn@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2442

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Asst. Prof. Dr.Kriangsak Chanthinok
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด.(การจัดการการตลาด)
อีเมล์ : kriangsak.c@acc.msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ -

นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
Miss Patchaboon Kingpoom
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
อีเมล์ : Patchaboon.k@msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2456

นายชาญวิทย์ ภาแกดำ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
E-mail : ton@msu.ac.th
043 719 800 ต่อ 2454
นายธนศาสตร์ สุดจริง
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล
E-mail : tanasat.s@msu.ac.th
043 719 800 ต่อ 2458
นายรัตนเดช ชมพูนุช
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายนโยบายและแผนงานดิจิทัล
E-mail : ruttanadech.ch@msu.ac.th
043 719 800 ต่อ 2499