ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเกล้า เจริญผล
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)
อาจารย์ พฤฒ ธนรัช
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ มนันยา นิ่มพิศาล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ทรงรัมย์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวงศวัฒน์ เทพาศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่าย