ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
หมายเลขติดต่อ 2457
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)
ดร.สมหมาย ขันทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล
หมายเลขติดต่อ 2453
ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
หมายเลขติดต่อ 2442
นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
หมายเลขติดต่อ 2456
นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขติดต่อ 2822
นายชาญวิทย์ ภาแกดำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
หมายเลขติดต่อ 2454
นายธนศาสตร์ สุดจริง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมายเลขติดต่อ 2458
นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
หมายเลขติดต่อ 2622
นายรัตนเดช ชมภูนุช
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง
หมายเลขติดต่อ 2499