ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
Asst. Prof. Dr.Charuay Savithi
ตำแหน่งบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Computer Science)
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2457
(ปฏิทินการปฏิบัติงาน)

ดร.สมหมาย ขันทอง
Dr.Sommai Khantong
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Information System)
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2453

ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
Dr.Nattakarn Shutimarrungson
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ดร.
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2442

นางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม
Miss Patchaboon Kingpoom
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 043 719 800 ต่อ 2456

นายดุลยเทพ ภัทรโกศล
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายดิจิทัลเลิร์นนิ่งและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : [email protected]
043 719 800 ต่อ 2822
นายชาญวิทย์ ภาแกดำ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
E-mail : [email protected]
043 719 800 ต่อ 2454
นายธนศาสตร์ สุดจริง
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
E-mail : [email protected]
043 719 800 ต่อ 2458
นายรัตนเดช ชมพูนุช
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)
ฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาดิจิทัล
E-mail : [email protected]
043 719 800 ต่อ 2499