ระบบ MIS

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS

          สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำหรับบุคลากร (Management Information System for Personnel) เพื่อให้บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร และข้อมูลที่ต้องใช้ในการดำเนินการร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาทิ การตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบงบประมาณ และระบบพัสดุ ในการตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน เข้าใช้งานที่ http://mis.msu.ac.th

          บุคลากรใหม่จะต้องเข้ามากรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการเพื่อรับบัญชีผู้ใช้งาน ที่งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ห้อง B-311 ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมระบบ MIS ที่ห้อง B-310 ชั้น 3 หมายเลขภายใน 2455 และ 2344

VDO ที่เกี่ยวข้อง

  การติดตั้ง Oracle สำหรับ Window 8 / 64 bit

  การติดตั้ง Access สำหรับ Window 8 / 64 bit