ระบบพิสูจน์ตัวตน Internet Authentication

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ แก่บุคลากรและนนิสิตของมหาวิทยาลัย เช่น MSU-Mail, MSU-WiFi, MSU-Office365 โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เพื่อเป็นการระบุตัวตนสำหรับการใช้บริการต่าง ๆ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการจนถึงสิ้นสุดการใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนิสิต

          ระบบยืนยันตัวตนเปิดใช้งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ อย่างน้อย 90 วัน เพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          ผู้ใช้งานจะต้องมีชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้กำหนดให้ จึงจะสามารถใช้งานเครือขายของมหาวิทยาลัยได้ และห้ามผู้ใช้งานนำชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นทราบ เพื่อเป็นการป้องกันการโพสต์ข้อมูลเท็จ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ (การใช้งานทั้งหมดจะถูกเก็บ Log ตามกฎหมาย)

          ติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง B-311 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี หมายเลขภายใน 2455   เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน

บริการบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนิสิตและบุคลากรเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ

1. บัญชีเข้าใช้งานสำหรับนิสิต จะได้รับบัญชีเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถ Login เข้าใช้งานด้วย
           Username : รหัสประจำตัวนิสิต    (ยกเว้น นิสิต รหัสปี 59 จะต้องใช้ Username ด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล 3 ตัวแรก)
           Password : หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สามารถเปลี่ยนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้)
2. บัญชีเข้าใช้งานสำหรับบุคลากร
           บุคลากรของมหาวิทยาลัย กรอกแบบฟอร์ขอบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ที่ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี ( สามารถเปลี่ยนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ )


 ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน

1. ทำการลงทะเบียนอีเมล์เพื่อยืนยันตัวตนและรับรหัส Sucurity Code  ลงทะเบียน ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น    คู่มือการลงทะเบียน
2.  เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ Change Password ผู้ใช้จะต้องทำการลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ (ข้อ1.)   คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน


 ขั้นตอนการกำหนดค่าสำหรับคณะที่ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้   คู่มือการตั้งค่า


 หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อ 2455 หรือ 043-754-352
 ccservice@msu.ac.th

VDO แนะนำการใช้งาน


(แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562)   เอกสารแนวปฏิบัติการใช้บริการระบบพิสูจน์ตัวตน


ช่องทางการติดต่อขอใช้งาน Internet Authentication ผ่านทางออนไลน์
           Line ID : @mahasarakhamu
           Inbox มาที่ http://web.facebook.com/ccmsu/
           หากยังไม่มีบัญชีใช้งานให้ขอใช้ข้อมูลที่
           การขอบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ