MSU IT Exit Exam

          MSU IT Exit Exam คือ การทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตปริญญาตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้วัดระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผลการสอบสามารถรับรองได้ว่านิสิตมีความรู้และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคตได้ โดยคณะจะเป็นผู้ส่งรายชื่อนิสิตที่จะเข้ารับการทดสอบมายังสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดการทดสอบ นิสิตสามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะผ่านการทดสอบ สำหรับนิสิตที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสามารถนำใบรับรองไปใช้ประกอบการสมัครงานและประกอบอาชีพการทำงาน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารห้อง B-402 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี หมายเลขภายใน 2622

VDO ที่เกี่ยวข้อง

ประมวลภาพการทดสอบความรู้ (MSU IT Exit Exam) พ.ศ. 2560

ประมาลภาพการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 - 18 สิงหาคม 2560

ขั้นตอนการเข้ารับการสอบวัดความรู้ (MSU IT Exit Exam)

ขั้นตอนการเข้ารับการสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit Exam) ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2557 - 21 กันยายน 2557

บรรยากาศการเปิดสอบ IT EXIT EXAM วันแรก

บรรยากาศเปิดสอบ IT EXIT EXAM วันแรกพร้อมสัมภาษณ์นิสิตชุดแรกที่เข้าสอบจากคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์

สัมภาษณ์นิสิตที่เข้ารับการทดสอบทักษะด้าน IT

สัมภาษณ์นิสิตที่เข้ารับการทดสอบทักษะด้าน IT จากคณะวิศวกรรมศาสตร์