ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

MsuMail

          บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศ ภายใต้การให้บริการ G Suite for Education(หรือ Google Apps)

          G Suite For Education คือ ?

          G Suite for Education หรือชื่อเดิมว่า Google for Education (Google Apps for Education) เป็นบริการจาก Google ที่ให้สถาบันทางการศึกษา และสถาบันหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้ใช้งานบริการต่างๆจาก Google ได้ฟรี โดยใช้บัญชี GMail ที่เป็น Domain Name ของทางองค์กรเอง และเราจะได้ใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน เปิดกว้างสำหรับท่านอาจารย์ นักเรียน นิสิต ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (G mail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) ,ไดรว์ (Drive) พี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล, (Site) พิ้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองและ (Classroom) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้จะใช้สำหรับในการเรียนการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันของเรา บริการดีๆ จาก Google ที่ให้เราได้ใช้งานทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกเวลาไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ประเภทใด

          ติดต่อขอรับบัญชีผู้ใช้งานที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ห้อง B-311 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี หมายเลขภายใน 2455   เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 20.30 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 20.30 น. วันเสาร์ 08.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน MSU Mail

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ใช้งานตลอดระยะเวลาการเป็นบุคคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ และสิทธิ์การใช้งานของท่านจะถูกยกเลิกเมื่อลาออกหรือพ้นสภาพในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ ทันที
2. นิสิตสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลาการเป็นนิสิตสภาพปัจจุบัน
3. ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (สิทธิการใช้งานอาจลดลงไปตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการ)
4. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ สำหรับบัญชีใช้งานที่ไม่มีการเข้าใช้งานระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


(แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562)   เอกสารแนวปฏิบัติการใช้บริการลงชื่อเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MSU Mail) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อ 2455 หรือ 043-754-352
 ccservice@msu.ac.th

การขอรับบัญชีเข้าใช้งาน E-Mail

บริการบัญชีผู้ใช้งาน ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนิสิตและบุคลากรเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยฯ

1. บุคลากร ติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี
2. นิสิต จะได้รับบัญชีเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถทดลอง Login เข้าใช้งานด้วย
           Username : รหัสประจำตัวนิสิต@msu.ac.th (ยกเว้น นิสิต รหัสปี 59 จะต้องใช้ Username ด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุล 3 ตัวแรก)
           Password : หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. หากมีปัญหา User เข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี
4. ช่องทางการติดต่อขอใช้งาน MSU Mail ผ่านทางออนไลน์
           Line ID : @mahasarakhamu
           Inbox มาที่ http://web.facebook.com/ccmsu/
           หากยังไม่มีบัญชีใช้งานให้ขอใช้ข้อมูลที่
           การขอบัญชีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ