บริการผลิตสื่อ Digital book

บริการผลิดสื่อ digital book และบริการพื้นที่สำหรับการสร้างรายวิชาต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แก่อาจารย์และนิสิต ให้ผู้เรียนสามารเข้าศึกษาข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

ผู้มีสิทธิ์ขอใช้งาน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


เงื่อนไขการให้บริการ

ผู้ขอใช้บริการต้องมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิถูกต้องใน เอกสาร หนังสือ ตำรา ที่จะผลิตสื่อ Digital Book


ขั้นตอนการขอใช้งาน

1. ติดต่อ ประสานงานผู้ให้บริการผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2822 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
2. จัดทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ผลิตสื่อ Digital book ถึงผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

ช่องทางการเข้าใช้งานสื่อ Digital book

  http://ebook.msu.ac.th/ebook/