20140509152339.jpg

       สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2557 เรื่อง การพัฒนาระบบงานบริการสู่ความความเป็นเลิศและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในระหว่างวนที่ 29 เมษายน ถึงวนที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับหน่วยงานอื่น และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต และกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งการดูงานเป็น 3 กลุ่ม เพื่อศึกษาดูงาน ดังนี้

       กลุ่มที่ 1 งานสำนักเลขานุการและกลุ่มงานระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศึกษาดูงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบไอที ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และกฎหมายด้านไอที ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง โดยนำมาตรฐาน ISO หรือ Cobit มาใช้ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้านไอที การจัดทำนโยลาย แนวปฏิบัติ ที่ต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด การบริหารจัดการระบบเครือข่าย ระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการภายในองค์กร ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม และได้เยี่ยมชมสถานีดาวเทียมนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากวิศวกรประจำสถานี ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้

      กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และงานพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยนายทศพร  ทศแสนสิน ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และถ่ายทอดความรู้ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานระบบเครือข่าย และงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ จากนั้น เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วลัยภรณ์  นาคพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมคณะให้การต้อนรับ เพื่อเยี่ยมชมห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Class Room) ชมการสาธิตและทดลองใช้ แอพพลิเคชั่น การสอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ผ่านเครื่องแท็บเล็ต และจออีบอร์ด (E-board) ที่ออกแบบมาให้อาจารย์และนิสิตสามารถโต้ตอบและเรียนรู้บทเรียนไปพร้อม ๆ กัน อาทิ นิสิตสามารถแสดงผลงานและความคิดเห็นต่าง ๆ ในห้องเรียนบนหน้าจอ E-board และอาจารย์สามารถตรวจสอบการเรียนของนิสิตในระหว่างเรียนได้ 

     กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีเจีเอ) โดยนายอุสรา  วิสารทานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการให้คำปรึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่งแนะนำ “บทบาทภารกิจ การให้บริการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (อีจีเอ)” ทั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้หารือในการพัฒนาบริการต่าง ๆ ร่วมกัน อาทิ การให้บริการและการขอใช้บริการคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (Government Cloud Service by EGA) การให้บริการมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) การบริการศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (GAC) ในการรวบรวม Mobile Application ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน เช่น ความร่วมมือในการพัฒนา Mobile Application การลงทะเบียนและประกาศผลการเรียนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)