20150803104817.jpg

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาในงาน “บุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งขบวนจากบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามไปยังวัดมหาชัย พระอารามหลวง โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม มหานิกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

     วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและร่วมกันทำบุญ ในวันเข้าพรรษา โดยจัดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องปัจจัยไทยธรรม สมาทานศีล เจริญภาวนา-ฟังธรรม และการงดเว้นอบายมุขต่างๆ น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ตลอดจนแสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)