20150811091917.jpg

     เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 9.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี และนำขับร้องบทเพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณประกอบพิธีหน้าห้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

     จากนั้นบุคลากรร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ (Big Cleaning Day) โดยการปลูกต้นไม้ พัฒนาภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารวิทยบริการบี อาคารบริการวิชาการชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา และเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 16 ภาพ)