20150818141350.jpg

เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศไทย และบริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตร “Google Apps for Education (Early Adapter)” สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี

     การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน ที่จะเป็นตัวแทนด้านเทคนิค ได้รับความรู้และสามารถนำเทคโนโลยี Google ไปใช้ประยุกต์ใช้ในดูแลและช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปถ่ายทอดให้แก่อาจารย์และนิสิตในคณะต่อไป 

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย ศศิกนก วิทยากรจัดอบรมด้าน Google Apps authorized Google Education Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้เครื่องมือ Google App for Education, การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form, การตรวจข้อสอบด้วย Add-on Flubaroo, การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom, การใช้งาน Google Community เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ Google Calendar เพื่อการนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม จำนวน 40 คน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด