20150825093037.jpg

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Awareness for Users) ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนายสิทธิ์  เอมดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ 

     กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมผู้ใช้ระบบสารสนเทศในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักถึงภัยและผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบ อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงในระดับองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 15 ภาพ)