20150827103258.jpg

     เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ มีนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขาสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

     การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ อาทิการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 17 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด