20150831142727.jpg

เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศไทย และบริษัท ซีอาร์เอ็ม แอนด์ คลาวด์ คอนซัลติ้ง จำกัด จัดอบรมการใช้งาน Google Apps for Education เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 สำหรับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B411 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี

การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับความรู้และสามารถนำเทคโนโลยี Google ไปใช้สนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการสอนและการบริหารจัดการในองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิตในคณะได้

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย ศศิกนก วิทยากรจัดอบรมด้าน Google Apps authorized Google Education Trainer เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้เครื่องมือ Google App for Education, การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form, การตรวจข้อสอบด้วย Add-on Flubaroo, การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom, การใช้งาน Google Community เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้ Google Calendar เพื่อการนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)