20140512091808.jpg

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2557 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ออกให้บริการ โครงการตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ และให้บริการรับบัญชีผู้ใช้งาน office 365 ระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (Authen) ระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการสำหรับบุคลากร (MIS)   ระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ (EDS)  บริการติดตั้งโปรแกรม Antivirus และนำเสนอบริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะอาจารย์ บุคลากร และนิสิตเป็นอย่างมาก โดยได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขและตรวจสอบโปรแกรมในเบื้องต้น  

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)