20150831144446.jpg

     เมื่อวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2558 บุคลากรงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ออกให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอุดรธานี  โดยให้บริการบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัญชีผู้ใช้งาน Google Apps for Education, บัญชีผู้ใช้งาน Office 365 และโปรแกรมดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft DreamSpark  การใช้งานระบบ VPN เครือข่ายส่วนตัวเสมือน ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ เช่น ระบบ SSL-VPN ของสำนักวิทยบริการ เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ฐานข้อมูล เอกสารอิเล็กทรอนิกส์โครงการ ThaiLIS  พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน  และรับทราบปัญหาการใช้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบและการให้บริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับความต้องการของนิสิต

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)