20150908150046.jpg

 

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ แนวโน้มการพัฒนา Internet of Things (IoT) ในสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น ณ ห้องบรรยาย B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยมีนางสาวพัตชบูล  กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ และนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

     โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อรทัย  สังข์เพ็ชร  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ แนวโน้มการพัฒนา Internet of Things (IoT) ในสถาบันการศึกษา 

     วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อย่างถูกต้องเหมาะสม และทราบถึงวิธีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทั้งในด้านของการเตรียมการ การวางแผน การลงทุน การวิจัยและพัฒนา Internet of Things (IoT) ในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม จำนวน 100 คน

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)