20150911093100.jpg

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การนำ Google Apps for Education มาใช้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขึ้น ณ ห้องประชุม B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายและหารือแผนการสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี Google Apps for Education” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2558

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)