20150921150420.jpg

     เมื่อวันนี้ 21 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีกับ Google Apps for Education” ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน และนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

     การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำความร่วมมือกับ Google (ประเทศไทย) โดย CRM Charity ในการนำ Google Apps for Education มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้ทุกหน่วยงานรับทราบและผลักดันให้เกิดกิจกรรมการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้งานในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้ Application ของ Google ภายใต้ชื่อโดเมน @msu.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศุภธิดา  พรหมพยัคฆ์ หัวหน้าโครงการ Google เพื่อการศึกษา จากบริษัท Google (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาของ Google และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนำ Google Apps for Education มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการในสถาบันการศึกษา และคุณจารุณี  สินชัยโรจน์กุล ผู้จัดการโครงการสนับสนุนการใช้ Google Apps for Education ในประเทศไทย จาก CRM Charity ซึ่งรับผิดชอบในการจัดหลักสูตรอบรม Google Apps for Education ร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Google Apps for Education และทดลองใช้งาน Application จาก Google ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยมร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 19 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด