20140512094930.jpg

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557  สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของนิสิตปริญญาตรี  (MSU IT Exit  Exam )  ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค. 57 ณ ห้อง B412 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวนแนวข้อสอบแก่นิสิตก่อนเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี (IT Exit Exam) ซึ่งวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ นางสิรีวรรณ  ตติยรัตน์ นางสาวศิริรัตน์ จันไต้ และนายสุเทพ  อรัญมิตร 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)