20151006095951.jpg

     เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อ.ดร.สุมลวรรณ  ชุ่มเชื้อ จากคณะเทคโนโลยี ผศ.มลิจันทร์  ทองคำ จากคณะการบัญชีและการจัดการ และผศ.ศศิธร  แก้วมั่น จากคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานและผลการประเมินตนเองของสำนักคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา 2557 ซึ่งในปีนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดตัวบ่งชี้ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้งานประจำ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้รวม จำนวน 1 ตัวบ่งชี้

     วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อสะท้อนภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ที่จะต้องสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การกำหนดแนวทางและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ พร้อมนำผลประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด