20140519155719.jpg

     งานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้โปรแกรมวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น สำหรับนิสิต ระหว่างวันที่ 19 และ 27 พฤษภาคม 2557เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ ห้อง บริการคอมพิวเตอร์ B 314 สำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องด้วยงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ ให้ถูกต้องและเหมาะสมในงานวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นจากการคำนวณด้วยมือ 

     วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด หลักการและขั้นตอนการวิเคราะห์ทางสถิติ และสามารถนำความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล SPSS ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนางสิรีวรรณ ตติยรัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นอย่างมาก

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 8 ภาพ)