20151106142002.jpg

     เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี โดยนางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุม 

     การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ซึ่งกำหนดให้หัวหน้างานได้หารือกับบุคลากรในงานเพื่อวิเคราะห์ SWOT ด้านบุคลากรในงานและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม เพื่อนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มาพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559 – 2560 

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)