20151118104249.jpg

     เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5.4.1 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี 

     การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 5.4.1 ของ 7 หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงานกองการเจ้าหน้าที่ กองคลังและพัสดุ กองทะเบียน กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ กองกิจการนิสิตและสำนักคอมพิวเตอร์ ได้วิเคราะห์ปัญหาในการดำเนินงานตัวชี้วัดในปีที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ เพื่อนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 5 ภาพ)