20151124141601.jpg

     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 – 2561 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 อาคารวิทยบริการบี     

     วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อหารือการจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2558 – 2561 โดยพิจารณาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและกำหนดยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปตามภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ และหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการให้มีคุณภาพสามารถรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยได้

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 11 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด