20140528152909.jpg

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดการประชุมหารือ ในหัวข้อ “ระบบการจัดการฐานข้อมูลวิดีโอของมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 โดยมีนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ 

     การจัดประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในเรื่องการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลวิดีโอของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายตามเว็บไซต์ต่าง ๆ มาไว้ด้วยกัน เนื่องจากวิดีโอที่แต่ละหน่วยงานอัพโหลดเป็นลิขสิทธิ์บนเว็บไซต์ยูทูป (http://www.youtube.com/) ซึ่งส่งผลต่อการจัดอับดับ Web Ranking ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนาโดยใช้ Search Engine สืบค้นวิดีโอต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่แต่ละหน่วยงานได้ทำการอัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ยูทูป โดยพัฒนาระบบให้สามารถติดตามวิดีโอภายในมหาวิทยาลัย เมื่อมีการอัพโหลดวิดีโอไว้ในเว็บไซต์ยูทูป ระบบจะทำการดึงวิดีโอที่อัพโหลดแล้ว มาเก็บไว้เพื่อแสดงในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยจะเก็บไว้ในเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของ Search Engine และทำการเก็บรวบรวมไว้ในระบบเซิร์ฟเวอร์ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้หารือถึงข้อตกลงเรื่องการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน โดยผู้พัฒนาได้อธิบายลักษณะของโปรแกรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างผู้พัฒนาระบบ

     พร้อมกันนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้แจ้งการใช้ระบบคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผ่านทางเว็บไซต์ http://ebooks.msu.ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะและหน่วยงาน สามารถเข้ามาอัพโหลดหนังสือ, ตำรา, วารสาร, จดหมายข่าว, และเอกสารสำคัญที่จัดทำขึ้น เพื่อรวบรวมไว้ในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นหนึ่งเดียว โดยจะต้องจัดทำหนังสือเป็นไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 20 Mb ซึ่งระบบจะแยกหมวดหมู่ของเอกสาร เช่น หนังสือมาใหม่, รายงานประจำปี,โครงการ, นิตยสาร/วารสาร, จดหมายข่าวและสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 6 ภาพ)