20151203103230.jpg

     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ B313 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ฉลาด จันทร์สมบัติ เป็นประธานคณะกรรมการ และนายชยภร ศิริโยธา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยบุคลกร สำนักคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     วัตถุประสงค์ของการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 จัดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการได้สรุปผลคะแนนเบื้องต้นพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่ยังสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานต่อไป

 คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)