20151210151240.jpg

     เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีของนิสิตปริญญาตรี (MSU IT Exit  Exam) ณ ห้อง B412 ชั้น 4 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี โดยงานพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวนแนวข้อสอบแก่นิสิตก่อนเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี (IT Exit Exam) ซึ่ง นางสิรีวรรณ ตติยรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 13 ภาพ)