20151221140126.jpg

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์  สุขะหุต  รองผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพันธกิจและการให้บริการของสำนัก จากนั้นบุคลากรทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้อง ITSC Memo Box และห้อง Data Center ซึ่งการจัดโครงการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำความรู้และแนวคิดด้านการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ปัญหาที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 14 ภาพ)

 

 

ข่าวล่าสุด