20140530095559.jpg

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30 น. สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ B314 ชั้น 3  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักคอมพิวเตอร์ กองแผนงานและกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยง สามารถใช้งานร่วมกันได้ทั้งมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิจัย โดยมีนางสาวสุพิน ไตรแก้วเจริญ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม และนางฉวีวรรณ อรรคะเศรษฐัง ผู้อำนวยการกองส่งส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงวัตถุประสงค์การนำระบบมาใช้งาน  

     วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานวิจัยของคณะและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทราบถึงความเป็นมาของของฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัย และเข้าใจถึงวิธีการใช้งานฐานข้อมูลบริหารจัดการงานวิจัยในระบบให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 5.5 ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยครบถ้วนถูกต้องเชื่อมโยง ครอบคลุมพันธกิจ รองรับการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย (ระดับมหาวิทยาลัย) พร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาและแนวทางในการพัฒนาระบบร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้รับผิดชอบดูแลงานวิจัยของคณะและหน่วยงาน คณะวิทยากรประกอบด้วย นายธนศาสตร์ สุดจริง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักคอมพิวเตอร์ นายจรัญ รัตนทิพย์ และนายสุชาติ กัญญาประสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกองแผนงานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม #ข่าวสัมมนาวิชาการ 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 9 ภาพ)