20160121171913.jpg

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในโครงการ “แบ่งปันคอมพิวเตอร์ให้น้องเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ “เจ้าฟ้าไอที” ณ ห้องบรรยาย B412 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ และนางสาวพัตชบูล กิ่งพุ่ม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ  

     ในการจัดพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินงานสนองตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้กำหนดไว้ คือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และการบริการวิชาการ แก่สังคมและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการสนับสนุนโรงเรียน ชุมชนในการพัฒนาประชากรให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ 

     ทั้งนี้สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานแล้วแต่ยังมีสภาพดี นำมาซ่อมบำรุงเพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยและในเขตจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 103 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหาวิชานุกูล โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ โรงเรียนบ้านหัวหมู โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 18 โรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านศิริราษฏร์หมากหญ้า และโรงเรียนบ้านหนองแสง จำนวน 5 เครื่อง โรงเรียนบ้านโพนงาม จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถม จำนวน 43 เครื่อง

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 12 ภาพ)