20160125113148.jpg

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการสำรวจลิขสิทธ์ซอฟท์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์และบริการข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลกร "โครงการส่งเสริมและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศนอกสถานที่" ครั้งที่ 1 ณ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบ แก้ไขลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงการใช้ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ และทราบถึงบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์บริการต่าง ๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ 

 

 

Tags : #ข่าวกิจกรรม 

ประมวลภาพ (จำนวนภาพกิจกรรม 10 ภาพ)